LTV (Loan to Value)

LTV, czyli Loan to Value, jest to wskaźnik używany w celu oceny ryzyka kredytowego, który pokazuje stosunek kwoty udzielonego kredytu do wartości zabezpieczenia tego kredytu. Wskaźnik ten jest szeroko stosowany, zwłaszcza przy analizie ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. LTV służy nie tylko bankom do oceny ryzyka konkretnego kredytu, ale również agencjom ratingowym i instytucjom nadzorującym rynek finansowy do oceny wiarygodności banków i stabilności finansowej sektora.

Wyrażony procentowo wskaźnik LTV zmienia się w czasie spłaty kredytu, zwykle maleje, gdy wartość zabezpieczenia pozostaje stała lub rośnie, a kwota kredytu jest sukcesywnie spłacana. Niski poziom wskaźnika LTV wskazuje na wysokie zabezpieczenie kredytu, czyli mniejsze ryzyko dla kredytodawcy, co może przekładać się na lepsze warunki kredytu dla kredytobiorcy.