Leasing

Leasing to forma finansowania, która umożliwia leasingobiorcy (korzystającemu) używanie określonego dobra – np. pojazdu, maszyny czy urządzenia – należącego do leasingodawcy (finansującego) za określoną opłatą, ustalaną w ramach umowy leasingowej. Opłaty te naliczane są w regularnych odstępach czasu, zwykle w formie miesięcznych rat. Leasing jest atrakcyjną alternatywą dla kredytu, ponieważ nie wymaga zazwyczaj dużego zaangażowania własnych środków finansowych na początku umowy, a opłaty leasingowe można często w pełni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Wyróżniamy dwa podstawowe typy leasingu: bezpośredni, gdzie umowa zawierana jest bezpośrednio między producentem lub dostawcą dobra a korzystającym, oraz pośredni, gdzie w proces zaangażowana jest dodatkowo firma leasingowa, która nabywa przedmiot leasingu od dostawcy i przekazuje go do użytku leasingobiorcy.

Leasing może przyjąć formę operacyjną lub finansową, różniących się m.in. okresem trwania umowy, możliwościami jej zakończenia oraz sposobem rozliczania kosztów i odpisów amortyzacyjnych. Leasing operacyjny zazwyczaj obejmuje krótszy okres niż ekonomiczna żywotność przedmiotu i daje leasingobiorcy możliwość jego zwrotu po zakończeniu umowy, podczas gdy leasing finansowy zakłada, że korzystający zazwyczaj staje się właścicielem przedmiotu po upływie umowy leasingowej.