Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest kluczową częścią rynku finansowego, gdzie dokonywane są transakcje z instrumentami finansowymi o długoterminowym charakterze. W jego ramach podejmowane są inwestycje, pozyskiwane są środki finansowe, oraz przeprowadzane są różnego rodzaju operacje majątkowe.

W jego szerokim zakresie obejmuje on różnorodne rynki o charakterze regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, w tym rynki papierów wartościowych, walutowe, kredytowe, inwestycyjne oraz majątkowe. Rynek kapitałowy stanowi istotny element gospodarki, wspierając rozwój przedsiębiorstw poprzez dostęp do kapitału potrzebnego na inwestycje rozwojowe oraz umożliwiając inwestorom generowanie zysków poprzez zakup akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych.

Rynek kapitałowy może przyjmować różne formy, w tym pierwotny i wtórny rynek. Na pierwotnym rynku papierów wartościowych inwestorzy nabywają papiery wartościowe bezpośrednio od emitentów, podczas gdy na rynku wtórnym papiery wartościowe są sprzedawane między innymi inwestorami, bezpośrednio na giełdach lub w obrocie pozagiełdowym.

Podział ryku kapitałowego na rynek giełdowy oraz rynek pozagiełdowy uwzględnia różnice w sposobie zawierania transakcji oraz regulacje obowiązujące na tych rynkach. Rynek giełdowy to platforma, na której odbywają się transakcje publicznie notowanych spółek, zgodnie z określonymi procedurami i wymogami. Natomiast rynek pozagiełdowy, zwany także rynkiem OTC (Over-the-Counter), obejmuje transakcje, które nie są zawierane na giełdzie, lecz na zorganizowanych lub niezorganizowanych rynkach pozagiełdowych, gdzie strony zawierają umowy bezpośrednio między sobą.