KPI (Key Performance Indicators)

KPI, czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności, są fundamentalnymi miarami, które organizacja stale monitoruje, aby ocenić postępy w osiąganiu celów. Poprawnie określone KPI powinny być wyrażone w formie liczbowej, co ułatwia ocenę bieżącego stanu realizacji strategii. Dodatkowo, Kluczowe Wskaźniki Efektywności powinny być zdefiniowane w konkretnym okresie czasu. Mogą mieć one charakter finansowy lub niematerialny.