Transakcja Swap

Transakcja SWAP to umowa, która ustala reguły dla wzajemnych płatności między stronami. Warunki te zależą od konkretnych wskaźników rynkowych, takich jak stopa procentowa lub kurs walutowy. Jest to narzędzie finansowe pozwalające stronom zabezpieczyć się przed ryzykiem zmian tych parametrów.