Kontrakt terminowy

Kontrakt terminowy to rodzaj instrumentu pochodnego, który stanowi umowę pomiędzy dwoma stronami na kupno lub sprzedaż określonego instrumentu bazowego w przyszłości, po cenie i w ilości ustalonej z góry. Głównym celem kontraktu terminowego jest umożliwienie stronie zarządzania ryzykiem związanym ze zmianą ceny instrumentu bazowego w przyszłości.

Kontrakt ten może dotyczyć różnych instrumentów bazowych, takich jak waluty, akcje, surowce czy indeksy. Wyróżnia się dwa główne typy kontraktów terminowych:

  1. Kontrakty futures – są to kontrakty standaryzowane, objęte notowaniami giełdowymi, co oznacza, że mają określone przez giełdę parametry, takie jak wielkość kontraktu czy datę realizacji. Mogą one dotyczyć wielu różnych instrumentów bazowych, w tym walut czy akcji.
  2. Kontrakty forward – zawierane indywidualnie na rynku pozagiełdowym (OTC - Over The Counter), co oznacza, że ich warunki są negocjowane bezpośrednio pomiędzy stronami, co pozwala lepiej dostosować kontrakt do konkretnych potrzeb i oczekiwań uczestników.

Oba typy kontraktów terminowych pozwalają stronom na ochronę przed niekorzystnymi zmianami cen w przyszłości, oferując jednocześnie możliwość spekulacji na zmianach cenowych instrumentów bazowych.