EURIBOR

EURIBOR, czyli Euro Interbank Offered Rate, jest to referencyjna stopa procentowa określająca oprocentowanie depozytów i kredytów na międzynarodowym rynku międzybankowym w strefie euro. Stawki EURIBOR ustalane są dla różnych okresów pożyczek, obejmujących tygodnie (1 i 2), miesiące (1, 2, 3, 6, 9) oraz rok. Początek okresu, na który udzielane są środki, zaczyna się dwa dni robocze po dokonaniu transakcji, co określa się jako "data spot" - dzień, w którym pieniądze są faktycznie dostarczone.

Wskaźnik EURIBOR jest wyliczany na podstawie średniej arytmetycznej oprocentowania kredytów międzybankowych, zgłaszanych przez selekcjonowaną grupę banków działających na rynku euro. Podczas obliczania tej stopy, najniższe i najwyższe 15% zgłoszonych wartości oprocentowań zostaje odrzucone, co ma na celu wyeliminowanie skrajnych wartości i ustalenie bardziej reprezentatywnej stopy dla rynku.