Hedging

Hedging, czyli zabezpieczenie ryzyka, to strategia stosowana na rynkach finansowych w celu ograniczenia potencjalnych strat wynikających z niekorzystnych zmian cen papierów wartościowych, walut, towarów czy innych instrumentów finansowych. Strategia ta opiera się na dokonywaniu inwestycji w instrumenty, które są przeciwnie skorelowane z pierwotnymi aktywami, co oznacza, że ich wartość rośnie, gdy wartość zabezpieczanych aktywów spada, i odwrotnie.

Przykładowo, przedsiębiorstwo eksportujące towary za granicę może użyć hedgingu do zabezpieczenia się przed ryzykiem spadku kursu waluty, w której otrzymuje płatności, poprzez zawarcie kontraktu futures lub opcji na tę walutę. Jeśli kurs waluty spadnie, strata z tytułu niższych przychodów w walucie krajowej zostanie zrównoważona zyskiem z kontraktu hedgingowego.

Hedging może obejmować różne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty terminowe, opcje, swapy czy produkty pochodne. Choć głównym celem hedgingu jest nie tyle osiąganie zysków, co ochrona przed stratami, wiąże się on także z kosztami i nie zawsze jest w stanie w pełni wyeliminować ryzyko.

Warto zauważyć, że hedging jest szeroko stosowany nie tylko przez inwestorów indywidualnych i przedsiębiorstwa, ale również przez instytucje finansowe, fundusze hedgingowe i inne podmioty rynkowe, w celu zarządzania różnego rodzaju ryzykiem finansowym.