Deprecjacja

Deprecjacja to proces, w którym dochodzi do spadku wartości krajowej waluty w stosunku do innych walut na rynku międzynarodowym, w systemie płynnych kursów walut. Jest to zjawisko rynkowe, wynikające z naturalnych mechanizmów gospodarczych, takich jak zmiany w popycie i podaży waluty, różnice w stopach inflacji, zmiany w polityce monetarnej, czy wahania bilansu handlowego danego kraju. W przeciwieństwie do dewaluacji, która jest decyzją administracyjną podejmowaną przez rząd lub bank centralny, deprecjacja odbywa się bez bezpośredniej interwencji władz i jest wynikiem sił rynkowych. Spadek wartości waluty może wpłynąć na różne aspekty gospodarki, w tym na koszty importu, konkurencyjność eksportu oraz ogólny poziom cen w kraju.