Fundusz hedgingowy

Fundusz hedgingowy jest typem funduszu inwestycyjnego, który charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka związanego z inwestycjami. Kluczową strategią tych funduszy jest lokowanie kapitału w instrumenty pochodne, które nie kwalifikują się jako tradycyjne papiery wartościowe. Fundamentalnym mechanizmem działania funduszy hedgingowych jest wykorzystanie dźwigni finansowej, co pozwala na zarządzanie kwotami wyraźnie przekraczającymi wniesiony kapitał inwestycyjny. Dzięki temu mechanizmowi, fundusze te mają potencjał do osiągania znacznie większych zysków, jednak niosą za sobą równie duże ryzyko poniesienia wysokich strat.