Stopa procentowa

Stopa procentowa to rekompensata, którą otrzymuje właściciel kapitału za jego użyczenie innemu podmiotowi na ustalony okres. Wyróżnia się dwie główne rodzaje stóp procentowych: nominalną oraz realną. Decyzje o poziomie stóp procentowych w Polsce podejmuje Rada Polityki Pieniężnej, określając cztery kluczowe stopy: referencyjną, lombardową, depozytową i redyskontową weksli. Na poziom rynkowej stopy procentowej wpływ mają różne czynniki, takie jak prognozowana inflacja, stosunek podaży do popytu na pieniądz, oraz ogólny kierunek polityki prowadzonej przez bank centralny.