Dewizy

Dewizy to termin odnoszący się do środków płatniczych w walutach obcych. W praktyce mogą to być zarówno walutowe papiery wartościowe, jak i różne inne dokumenty (np. czeki, weksle czy listy zlecenia płatnicze), które mogą być wykorzystane do realizacji transakcji finansowych poza granicami kraju emitenta waluty. Dewizy są istotnym elementem międzynarodowego obrotu gospodarczego, umożliwiającym płatności transgraniczne, wymianę handlową i inwestycje w różnych walutach. W szerszym ujęciu, pojęcie dewiz często stosuje się także do określenia środków finansowych przechowywanych na walutowych kontach bankowych lub dostępnych w postaci gotówkowej waluty obcej.