Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) jest kluczowym organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego (NBP), którego głównym zadaniem jest właściwe kierowanie polityką pieniężną Polski. Do najistotniejszych funkcji Rady należy określanie kierunków działania w obszarze polityki pieniężnej państwa, co obejmuje między innymi ustalanie corocznych założeń budżetowych.

Rada ma za zadanie utrzymanie stabilności cen, co realizuje poprzez ustalanie podstawowych stóp procentowych. Oprócz tego, do zakresu jej obowiązków należy także ustalanie zasad przeprowadzania operacji otwartego rynku, czyli transakcji między bankiem centralnym a rynkiem finansowym, służących do regulacji podaży pieniądza.

Rada Polityki Pieniężnej jest również odpowiedzialna za ustalanie zasad dotyczących rezerwy obowiązkowej, czyli kwoty, którą instytucje finansowe muszą utrzymywać na rachunkach w NBP w celu zabezpieczenia płynności oraz stabilności finansowej.

Dodatkowo, RPP ma za zadanie zatwierdzanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego oraz przygotowywanie sprawozdania z jego działalności, co pozwala na ocenę skuteczności polityki pieniężnej. Praca Rady ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, wpływając na takie aspekty jak poziom inflacji, kursy walut, zdolność kredytową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także ogólną kondycję ekonomiczną kraju.