GPW (Giełda Papierów Wartościowych)

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) to zorganizowany rynek, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi, takimi jak akcje spółek, obligacje, prawa do akcji, instrumenty pochodne oraz inne papiery wartościowe. Obrót na GPW charakteryzuje się tym, że transakcje są zawierane elektronicznie, bez potrzeby fizycznej obecności papierów wartościowych.

Na GPW można spotkać różne rodzaje notowań:

  • System kursu jednolitego – cena wszystkich zleceń kupna i sprzedaży jest ustalana raz na sesję w określonym czasie, co ma na celu ustalenie jednolitego kursu dla danego instrumentu finansowego.
  • Notowania ciągłe – transakcje są realizowane na bieżąco w trakcie trwania sesji giełdowej, co umożliwia ciągłą zmianę cen papierów wartościowych.
  • Transakcje pakietowe – dotyczą one dużych pakietów akcji i są realizowane poza głównym systemem notowań, często według ustalonych z góry warunków.

GPW jest miejscem, gdzie inwestorzy mogą kupować i sprzedawać papiery wartościowe w sposób zorganizowany, co zapewnia transparentność transakcji, ochronę prawną oraz dostęp do aktualnych informacji o spółkach i ich wartości rynkowej. Działa ona na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, oferując zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym platformę do inwestowania oraz pozyskiwania kapitału przez spółki.