Depozyt bankowy

Depozyt bankowy to umowa między klientem (deponentem) a bankiem, na mocy której klient powierza bankowi swoje środki pieniężne lub wartości rzeczowe (jak papiery wartościowe, biżuteria, czy numizmaty) do przechowania lub zarządzania. W przypadku depozytów pieniężnych, bank zwykle oferuje deponentowi odsetki, co stanowi formę wynagrodzenia za możliwość korzystania z tych środków. Bank wykorzystuje powierzone depozyty jako źródło finansowania swojej podstawowej działalności, na przykład udzielania kredytów czy inwestycji.

Oprocentowanie depozytów zależy od kilku czynników, w tym od okresu, na jaki środki są deponowane, obowiązujących stóp procentowych na rynku oraz typu wybranego produktu bankowego. Produkty takie jak lokaty terminowe czy rachunki oszczędnościowe mogą oferować różne warunki oprocentowania, zależne również od kwoty depozytu oraz elastyczności dostępu do zdeponowanych środków. Depozyty bankowe są popularnym sposobem na bezpieczne przechowywanie oszczędności, oferującym zarówno ochronę kapitału, jak i potencjał niewielkich zysków z tytułu naliczanych odsetek.