Cedent

Cedent jest to osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje, czyli ceduje, swoje prawa do innej osoby lub instytucji, na przykład do banku. Taki transfer praw nazywany jest cesją i dokonuje się go za pomocą formalnego aktu, którym jest umowa cesji. W praktyce najczęściej przedmiotem cesji są wierzytelności, co oznacza, że cedent może przenieść na cesjonariusza prawa do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia.