Bilans

Bilans jest dokumentem przedstawiającym aktywa i pasywa firmy, sporządzanym na początek i na koniec określonego okresu sprawozdawczego. Jest to niezbędny element sprawozdania finansowego dla organizacji, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami pełnej księgowości. W odróżnieniu od rachunku zysków i strat, który jest dynamiczny i odnosi się do okresu, bilans jest statyczny i ukazuje wartość majątku przedsiębiorstwa na dzień jego sporządzenia.