Instrument finansowy

Instrument finansowy to umowa, która dla jednej strony transakcji stanowi aktywa finansowe, a dla drugiej – zobowiązania finansowe lub instrumenty kapitałowe. Są to różnego rodzaju kontrakty i papiery wartościowe, które umożliwiają przepływ kapitału między uczestnikami rynku finansowego.

W zależności od czasu pierwotnego terminu zapadalności, instrumenty finansowe można podzielić na:

  1. Krótkoterminowe (instrumenty rynku pieniężnego) – charakteryzują się terminem zapadalności nie dłuższym niż 12 miesięcy. Do tej kategorii zaliczają się np. bony skarbowe, certyfikaty depozytowe czy komercyjne papiery wartościowe. Są to instrumenty zazwyczaj o niższym ryzyku, oferujące krótszy czas inwestycji.
  2. Średnioterminowe (instrumenty rynku kapitałowego) – mają okres zapadalności od 1 do 3 lat. W tej kategorii można znaleźć m.in. niektóre obligacje korporacyjne oraz inne papiery dłużne, które łączą cechy inwestycji krótko- i długoterminowych, oferując potencjalnie wyższe stopy zwrotu niż instrumenty krótkoterminowe przy umiarkowanym poziomie ryzyka.
  3. Długoterminowe (instrumenty rynku kapitałowego) – to te, których okres zapadalności wynosi więcej niż 3 lata. Do tej grupy należą m.in. długoterminowe obligacje rządowe i korporacyjne, akcje oraz inne papiery wartościowe dające właścicielom prawa do udziału w kapitale spółek. Instrumenty długoterminowe zwykle wiążą się z wyższym ryzykiem, ale również oferują możliwość uzyskania wyższych zysków w dłuższej perspektywie czasowej.

Podział ten pozwala inwestorom na lepsze dopasowanie instrumentów finansowych do swoich potrzeb, horyzontu inwestycyjnego oraz tolerancji na ryzyko.