Amortyzacja

Amortyzacja reprezentuje systematyczne rozliczanie zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, występujące w wyniku ich użytkowania w działalności przedsiębiorstwa. Jest to proces, który pozwala na określenie wartości pieniężnej utraty użytkowości tych elementów majątku. Amortyzacja traktowana jest jako koszt operacyjny, ale nie pociąga za sobą bezpośrednich wydatków gotówkowych. Stanowi sposób obiektywnej kalkulacji kosztów koniecznych do wyprodukowania dóbr i świadczenia usług. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego, proces amortyzacji rozpoczyna się od momentu, gdy dany składnik majątkowy jest przyjęty do użytkowania. W kontekście prawa podatkowego, punkt startowy amortyzacji wyznaczony jest na miesiąc po tym, w którym zasób został zarejestrowany w ewidencji. Proces amortyzacji kończy się, gdy łączna wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych osiągnie wartość początkową amortyzowanego składnika, lub kiedy składnik zostaje sprzedany, zlikwidowany, bądź gdy stwierdzony zostanie jego brak.