Cedent i cesja

Cedent to podmiot (osoba lub instytucja), który przekazuje swoje uprawnienia innej stronie, np. bankowi. Cały proces transferu tych uprawnień nosi nazwę cesji i dokonywany jest poprzez podpisanie umowy cesji. W ramach cesji można przenosić różnego rodzaju wierzytelności, zarówno te dotyczące sum pieniężnych, jak i np. usług, a także te, które już powstały, są aktualnie wymagalne lub jeszcze nie wymagalne, mogą być podzielone lub stanowić całość. W procesie cesji cedent jest stroną odstępującą prawa, a drugą stroną umowy jest cesjonariusz - podmiot, który te prawa otrzymuje.