Akcjonariusz

Akcjonariusz jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która posiada udziały w spółce, czyli jest właścicielem akcji wyemitowanych przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Akcjonariusz może być posiadaczem akcji imiennych, które są zarejestrowane na jego nazwisko, lub akcji na okaziciela, gdzie prawo własności wynika z posiadania papieru wartościowego.