Środki pieniężne

Środki pieniężne to aktywa, które można łatwo przekształcić na gotówkę lub które już w niej funkcjonują, obejmujące zarówno krajowe środki płatnicze, waluty obce, jak i dewizy. W skład środków płatniczych wchodzą: gotówka, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz na lokatach terminowych z zapadalnością nie dłuższą niż 12 miesięcy. Do środków pieniężnych zaliczamy również weksle płatne na żądanie i czeki, które można zrealizować najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.