Transakcja Spot

Transakcja typu SPOT w kontekście rynku kasowego oznacza zakup lub sprzedaż instrumentów finansowych po cenie obowiązującej w momencie zawarcia umowy. Realizacja tej transakcji, czyli faktyczne przekazanie środków finansowych lub papierów wartościowych z konta jednej strony na konto drugiej, następuje nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu dokonania umowy.