Poręczenie

Poręczenie to umowa pomiędzy poręczycielem a wierzycielem, w której poręczyciel zobowiązuje się do pokrycia zadłużenia dłużnika w przypadku, gdy ten ostatni nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Ażeby poręczenie było skuteczne, konieczne jest zachowanie formy pisemnej, gdyż inaczej umowa ta jest nieważna. W umowie tej określa się maksymalną kwotę, do której poręczyciel ponosi odpowiedzialność, co stanowi element ochronny dla poręczyciela. Poręczenie może obejmować jak dług już istniejący, tak i zobowiązanie, które zostanie zaciągnięte w przyszłości. Może ono być również określone na określony czas (terminowe) lub nie mieć wyznaczonego terminu wygaśnięcia (bezterminowe). Poręczenie jest ważnym instrumentem zabezpieczającym w wielu transakcjach finansowych, oferując wierzycielowi dodatkową gwarancję odzyskania należności.