Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny to specjalna forma organizacji, która zbiera kapitał od wielu inwestorów w celu wspólnego inwestowania w różnorodne aktywa, takie jak papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, nieruchomości czy inne prawa majątkowe. Celem działalności funduszu jest osiąganie zysków dla swoich uczestników poprzez dywersyfikację inwestycji i profesjonalne zarządzanie portfelem.

Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych to:

  1. Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) – charakteryzują się tym, że liczba jednostek uczestnictwa, które mogą być wyemitowane przez fundusz, nie jest ograniczona. Inwestorzy mogą na bieżąco kupować nowe jednostki lub odsprzedawać je funduszowi, co zapewnia większą płynność inwestycji. Wartość jednostki uczestnictwa zmienia się każdego dnia roboczego i jest równa wartości aktywów netto funduszu podzielonej przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa.
  2. Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) – w przeciwieństwie do funduszy otwartych, emitują one ograniczoną liczbę certyfikatów inwestycyjnych, które nie mogą być zwracane do funduszu w zamian za wypłatę środków, tak jak ma to miejsce w funduszach otwartych. Certyfikaty te są zazwyczaj notowane na giełdzie papierów wartościowych, co umożliwia ich kupno i sprzedaż na rynku wtórnym. Fundusze zamknięte często koncentrują się na bardziej specyficznych lub długoterminowych inwestycjach.

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym polega na dokonywaniu wyborów inwestycyjnych w oparciu o analizę rynku i prognozy ekonomiczne, z zamiarem maksymalizacji zwrotu dla uczestników funduszu przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka. Zarządzający funduszem pobiera opłaty za zarządzanie i ewentualnie inne opłaty, które są określone w prospekcie emisyjnym funduszu.