Cena - definicja i funkcje ceny

Cena, określana jako wartość wyrażona monetarnie, odpowiada za ekwiwalent określonego dobra lub usługi w procesie transakcyjnym. Dla nabywcy przekłada się ona na koszt zakupu, podczas gdy dla oferenta stanowi podstawowe źródło generowanego przychodu. Ceny pełnią istotną rolę w dyktowaniu tempa i kierunku działań rynkowych, wpływając na zachowania zarówno producentów, jak i konsumentów na rynku.

Oto główne funkcje ceny:

  • Informacyjna: cena przekazuje uczestnikom rynku kluczowe dane o wartości dobra, umożliwiając im ocenę, w jakim stopniu ich budżety ulegną zmniejszeniu przy zakupie produktu oraz w jaki sposób zwiększy się przychód oferenta po dokonaniu transakcji;
  • Redystrybucyjna: służy jako mechanizm dzielenia dóbr i usług oraz redystrybucji dochodów między różne segmenty społeczne i państwo;
  • Symulacyjna (bodźcowa): wpływa na dostawców aktywizując ich do produkcji w przypadku wysokich cen lub zniechęcając do dalszej działalności, gdy ceny są niskie. Wpływa również na decyzje zakupowe konsumentów, motywując do zakupu przy niskich cenach lub odstraszając wysokimi kosztami.