Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to kluczowy wskaźnik ekonomiczny, który reprezentuje łączną wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce przez krajowe podmioty gospodarcze w określonym czasie, najczęściej mierzoną w ciągu roku lub kwartału. PKB jest wykorzystywany do mierzenia i analizy produktywności gospodarki danego kraju. Stanowi on podstawę do oceny wielkości i kondycji ekonomicznej państwa, a także często służy do porównań międzynarodowych, pozwalając ocenić poziom rozwoju ekonomicznego poszczególnych krajów. Wskaźnik ten umożliwia również monitorowanie zmian w czasie, oferując perspektywę na wzrost lub spadek aktywności gospodarczej.