Powrót

Ulga termomodernizacyjna – na czym polega, komu przysługuje?

26.1.2023
Ulga termomodernizacyjna – na czym polega, komu przysługuje?
Autor
Anna Dobrzanska

 Ceny kotłów gazowych zaczynają się od 4 tys. zł, materiały na ocieplenie domu, np. styropian, wełna mineralna, zaprawy etc. będą nas kosztowały ok. 80-140 zł/m2 . Do tego wszystkiego należy doliczyć koszty instalacji, czyli tzw. robociznę. Jak widać, zanim zaczniemy oszczędzać na ogrzewaniu, trzeba najpierw dużo zainwestować. Dlatego zanim złożymy nasze rozliczenia podatkowe, sprawdźmy czy możemy skorzystać z ulg termoizolacyjnych, bo warto na przykład wiedzieć, że dzięki uldze na termomodernizację mamy możliwość m.in. odliczenia fotowoltaiki od podatku. To jednak nie wszystko, a lista materiałów i usług objętych tą ulgą jest naprawdę długa.


Co to jest i na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Podatnik ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym.

Na co pozwala ulga termomodernizacyjna w praktyce? Poprzez „przedsięwzięcie termomodernizacyjne” rozumieć można na przykład:

 • działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych czy wody;
 • wprowadzanie ulepszeń, w wyniku których następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych;
 • zamianę źródeł energii na źródła odnawialne [1].  

W skrócie oznacza to m.in. ulgę podatkową na ocieplenie domu czy materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej.

Ulga termomodernizacyjna a budowa nowego domu – czy obowiązuje?

Jeśli dopiero stawiamy fundamenty, z pewnością zastanawiamy się, czy ulga termomodernizacyjna na nowy dom także obowiązuje. Niestety nie. Z tej ulgi mogą korzystać tylko osoby, które wprowadzają modernizacje w już wybudowanych domach.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Aby móc odpisać od podatku materiały oraz usługi związane z termomodernizacją należy spełniać kilka kryteriów. Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić to bycie właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości.

Musimy mieć jednak na uwadze, że ulga ta przysługuje wyłącznie na modernizacje jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Objaśnienia prawa podatkowego definiują tego typu budynki jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. [2]

Trzecim warunkiem, jaki musi zostać spełniony to 3-letni termin wykonania prac modernizacyjnych, liczony od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z modernizacją.

Kto nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak, jak zostało to już wspomniane, z ulgi nie możemy skorzystać, gdy jesteśmy w trakcie budowy nowego domu. Ulga nie przysługuje nam również jeśli nieruchomość nie jest budynkiem jednorodzinnym bądź jesteśmy tylko najemcami domu.

Ulga przysługuje za materiały i usługi, za które ponieśliśmy koszt, dlatego z odliczenia nie możemy skorzystać, jeśli poniesione wydatki

 • były sfinansowane lub dofinansowane ze   środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzkich funduszy ochrony   środowiska i gospodarki wodnej,
 • zaliczone zostały do kosztów   uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o   ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.

‍Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna - czy jest konieczny?

Wśród usług, które można odliczyć od podatku znajduje się wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wydawać więc by się mogło, że przeprowadzenie go jest koniecznością, okazuje się jednak, że jest inaczej. Ulga termomodernizacyjna bez audytu jest jak najbardziej możliwa. Co więcej, nawet gdy zdecydujemy się na jego wykonanie, nie musimy realizować wszystkich zawartych w nim wytycznych. Nie mamy również obowiązku udowodnienia, że wprowadzone przez nas działania okazały się skuteczne.

Od i do kiedy obowiązuje ulga termomodernizacyjna?

Chcąc korzystać z ulgi termomodernizacyjnej musimy pamiętać o kilku ramach czasowych. Po pierwsze, od kiedy obowiązuje ulga termomodernizacyjna. Za początek jej trwania uznaje się termin pierwszego wydatku, jaki chcemy odpisać od podatku.

Po drugie, modernizacja musi zakończyć się w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prac.

Trzecia, bardzo ważna rama czasowa, to 6 lat – właśnie tyle czasu mamy, licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęliśmy korzystanie z ulgi, aby wykazać w zeznaniu podatkowym wydatki, jakie ponieśliśmy z tytułu termomodernizacji. Warto jednak zaznaczyć, że odliczenia należy dokonać w zeznaniu składanym za rok, w którym wydatki były poniesione.  

Jak i co można odliczyć od podatku? Zasady ulgi termomodernizacyjnej

Analizując modernizacje przeprowadzone w naszym domu, zaczynają pojawiać się różne pytania – co można, a czego nie można? Jakie są zasady ulgi termomodernizacyjnej? Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku?

Na wszystkie te pytania znajdziemy odpowiedź w katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej[3].

Wśród nich znalazły się:

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do   docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów   wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia   przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem   temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze   sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia   powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze   sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą;
 • oraz układem doprowadzenia powietrza   i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co   najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z   dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego   i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla   kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)*

* Uwaga! Od 1 stycznia 2022 w wykazie wydatków nie będą mogły znajdować się kotły węglowe więc powyższy punkt będzie brzmiał:

kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);

 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub   gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład   instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład   instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład   systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym   okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy   garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na   system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem   ciepła i chłodu.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego   budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej   budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej   z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej   i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub   płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.:   okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram   garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej   instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej   lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania   ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego   kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji   mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła   ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne   instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo   stałe.

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Przykład rozliczenia

Rozwiązaniem, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest wykorzystanie paneli słonecznych, dlatego coraz więcej osób zadaje sobie pytanie ile można odliczyć od podatku za fotowoltaikę. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej limit to 53 000 zł, który obejmuje wszystkie realizowane przedsięwzięcia w różnych budynkach.

Sprawdź, ile kosztuje fotowoltaika>>

Na początek - ulga termomodernizacyjna, przykład dotyczący wartości kwoty odliczonej od podatku. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy wydatki ponoszą współmałżonkowie lub współwłaściciele budynku mieszkalnego, limit przypada każdemu z nich oddzielnie, dlatego każdy może odliczyć od podatku 53 000 zł. Jeśli dwóch współwłaścicieli poniesie wydatki na modernizację w wysokości 40 000zł, to obaj mogą odpisać od podatku pełną wartość poniesionych kosztów.  

Drugi przykład dotyczy materiałów bądź usług, które chcemy odliczyć od podatku - upewnijmy się czy faktycznie znajdują się one na liście zamieszczonej w akapicie powyżej.

Przyjmijmy, że wymieniliśmy okna w naszym domu, dzięki czemu zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na energię potrzebną na ogrzanie domu. W tym przypadku możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Co w sytuacji, gdy zdecydujemy się na wymianę samych szyb w oknach? Nawet jeśli spowodowałoby to ograniczenie strat ciepła, to nie moglibyśmy odpisać tego wydatku od podatku, ponieważ w rozporządzeniu mowa jest o wymianie okien, a nie ich elementów, np. szyb.  

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej – jakie dokumenty, PIT, faktury?

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? To bardzo proste! W tym celu musimy wypełnić PIT/0, uzupełniając pole „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. PIT/0 nie jest samodzielną deklaracją podatkową i może być składany z zeznaniami  PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT‑28. Podstawą do skorzystania z ulgi są faktury wystawione przez czynnych podatników podatku VAT. Tak jak zostało już wspomniane, limit ulgi termomodernizacyjnej to 53 000 zł.

Kiedy można stracić prawo do ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom, które zakończą prace związane z przedsięwzięciem w ciągu 3 lat. Osoba, która nie dotrzyma terminu zmuszona będzie do zwrócenia ulgi poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie prac modernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna a Czyste Powietrze lub Mój Prąd?

W ramach działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery obecnie prowadzone są dwa programy „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd”, który dedykowany jest segmentowi mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dotacje, które otrzymamy z tych programów korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, co oznacza, że otrzymanych środków nie musimy wykazywać w zeznaniu rocznym.

Sprawdź dofinansowanie na fotowoltaikę>>

 

[1] www.podatki.gov.pl

[2] www.podatki.gov.pl

[3] Określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykaz urodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489)


Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ