Powrót
16/1/2021

Niedopłata wynagrodzenia – co robić, gdy pensja jest za niska?

Autor
Anna Dobrzanska

Czasami zdarza się, że pracodawca w wyniku niedopatrzenia lub celowego działania wypłaca nam za małe wynagrodzenie za naszą pracę. Zwykle dowiadujemy się o tym, wchodząc na swoje konto bankowe i ze zdziwieniem odkrywając, że wpływy są niższe niż się spodziewaliśmy. Kto odpowiada za źle naliczone wynagrodzenie? Czy pracodawca może nam go nie wypłacić? Co zrobić, gdy pensja jest za niska?

Zartykułu dowiesz się:

  1. Z czego składa się nasza pensja
  2. Do kiedy pracodawca musi wypłacić pensję
  3. Co robić, kiedy szef wypłacił za małe wynagrodzenie

Naliczanie wynagrodzenia – z czego składa się nasza pensja?

Taksamo jak my pracodawca również ma obowiązki, wynikające z przepisów kodeksupracy. Pracownicy są zobligowani do wykonywania swoich obowiązków i zadań znależytą starannością, zaś pracodawca m.in. do terminowego wypłacania swoimpracownikom właściwej kwoty wynagrodzenia. Co zrobić, gdy się z tego niewywiązuje?

Zanaszą pracę należy nam się wynagrodzenie, które może składać się z jednego lubwielu składników. Bazowym elementem wypłaty jest wynagrodzenie zasadnicze,dodatkowo mogą nam przysługiwać nagrody czy też premie, w zależności od umowyzawartej z naszym pracodawcą. Oprócz powyższych pracownik może otrzymywać różnedodatki regulowane przez przepisy prawa pracy. Wśród nich najczęściej występujądodatki za pracę w godzinach nadliczbowych (popularne nadgodziny), pracę wporze nocnej i odprawy. Nasza pensja
w efekcie wyliczana jest z uwzględnieniem wielu różnych elementów składowych, atakże czynników takich, jak czas pracy, rozliczenia podatkowo-skarbowe czy teżewentualne potrącenia.

Proces wyliczania wynagrodzenia jest skomplikowany i czasami dochodzi do pomyłki, w wyniku której pracodawca wypłaca pracownikowi zbyt niskie wynagrodzenie. Niższa pensja może być również spowodowana naszym działaniem. Przykładem takiej sytuacji jest choroba pracownika, który za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymuje wynagrodzenie chorobowe (w większości przypadków w wysokości 80% wynagrodzenia zasadniczego).

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie - dowiedz się więcej>>

Jeśli otrzymana wypłata jest w naszym odczuciu zbyt niska i nie widzimy podstaw obniżenia wynagrodzenia, możemy zgłosić do naszego pracodawcy prośbę o udostępnienie dokumentów, na podstawie których została wyliczona nasza pensja. Gdy jesteśmy pewni, że otrzymaliśmy za mało pieniędzy, mamy prawo oczekiwać od pracodawcy jak najszybszej wypłaty różnicy, niezależnie od przyczyny niedopłaty.

Obowiązki pracodawcy – do kiedy musi wypłacić pensje?

Obowiązkipracodawcy względem pracownika określa szczegółowo Kodeks pracy. Tam równieżznajdziemy zapisy dotyczące zasad wypłacania wynagrodzenia:

  • wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonujesię co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie;
  • wynagrodzenie za pracę płatne raz wmiesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości,nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiącakalendarzowego;
  • jeżeli ustalony dzień wypłatywynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się wdniu poprzedzającym.

W praktyce oznacza to, że pensji powinniśmy spodziewać się najpóźniej do 10. dnia miesiąca z dołu (czyli pod koniec miesiąca; pensję za pracę od 1 do 31 listopada otrzymamy najpóźniej do 10 grudnia). Nasz szef jest zobowiązany do wypłacenia nam wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie o pracę, w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni.

Ile wynosi aktualna płaca minimalna>>

No items found.

Co robić, gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia?

Czasamizdarza się, że pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie w wysokościniższej niż należna – mówimy wówczas o niedopłacie. Niezależnie od tego, czyzbyt mała pensja jest wynikiem niedopatrzenia, czy też nasz szef celowowypłacił nam niższą wypłatę, powinien on jak najszybciej przesłać nam brakującąkwotę.

Jeślizauważyliśmy niedopłatę lub nasza pensja nie przyszła w terminie, możemy się onależne pieniądze upomnieć poprzez skierowanie do pracodawcy pisemnego wezwaniado zapłaty. Gdy takie pismo nie przyniosło efektów, powinniśmy skierować krokido Państwowej Inspekcji Pracy i zgłosić do urzędu zaistniałą sytuację. PIP ma30 dni na zbadanie zgłoszonej przez nas sprawy – jeśli dostrzeżenieprawidłowości, pracodawca otrzyma nakaz wypłaty pieniędzy (taki nakaz musizostać natychmiast wykonany).

Alternatywnąmożliwością jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Możemy wnieść pozew o zapłatęwynagrodzenia wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia płatności. Odsetkiprzysługują nam niezależnie od tego, czy w wyniku otrzymania niższej pensjiponieśliśmy jakiekolwiek straty, nie jest również istotne, czy zwłoka wynikałaz winy szefa. Jeśli pracodawca jest nam dłużny kwotę nie większą niż50 000 zł, nie poniesiemy kosztów postępowania (jeśli kwota jest wyższa,poniesiemy koszt 5% tzw. opłaty stosunkowej). Pozew możemy złożyć osobiście lubprzez pełnomocnika.

Jeśli wstrzymanie wynagrodzenia wynika z tego, że nasz pracodawca ogłosił upadłość lub jest niewypłacalny, możemy ubiegać się o wypłatę pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Gdy problemy z otrzymywaniem pensji powracają, warto rozważyć złożenie wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Niewypłacanie pensji w terminie jest złamaniem praw pracownika, które daje nam możliwość rezygnacji z pracy bez okresu wypowiedzenia.

wynagrodzenie

Najnowsze porady