Powrót
10/9/2020

Jak dorobić do pensji lub emerytury? Gdzie szukać dodatkowej pracy na studiach czy urlopie macierzyńskim?

Jak dorobić do pensji lub emerytury? Gdzie szukać dodatkowej pracy na studiach czy urlopie macierzyńskim?
Autor
Anna Dobrzanska

Dopóki wszystko idzie zgodnie z planem i nasze życie wygląda tak, jak je zaplanowaliśmy, możemy spać spokojnie. Jeśli jednak pojawiają się problemy finansowe, zaczynamy intensywnie szukać rozwiązania. Zastanawiamy się, jak dorobić do pensji, renty, emerytury, jak zarobić dodatkowe pieniądze będąc na studiach czy na urlopie macierzyńskim? Jakie mamy opcje i jak znaleźć dodatkową pracę?

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Dodatkowa praca dorywcza - co to? Czy każdy może ją podjąć?
 2. Czy 13-, 14-, 15-, 16-, 17-latek może dorobić?
 3. Jak i ile można dorobić do emerytury lub renty?
 4. Czy można dorobić na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?
 5. Jak dorobić w Internecie? Pomysły na dodatkową pracę dorywczą w domu
 6. Jak i gdzie szukać pracy zdalnej? Na co uważać?
 7. Jak dorobić w domu – pomysły na dodatkową pracę zdalną
 8. Sprzęt niezbędny do pracy dodatkowej z domu przez Internet
 9. Jak dorobić na studiach w weekend lub w wakacje?
 10. Jak dorobić po godzinach w dużych miastach wojewódzkich?

Dodatkowa praca dorywcza – coto? Czy każdy może ją podjąć?

Praca dodatkowa, zwanateż pracą dorywczą, to niestandardowa forma zatrudnienia. Zazwyczaj podejmujesię ją na krótki okres i nie ma ona stałego charakteru. Różni się odstandardowego podejścia, gdzie pracownik najczęściej zobligowany jest doprzepracowania 40 godzin tygodniowo. Najczęściej pracę dorywczą podejmująnastolatkowie, studenci, a także emeryci i renciści. W dobie kryzysu corazczęściej decydują się na nią także osoby, które do tej pory dobrze radziłysobie na etacie, ale z jakiegoś powodu muszą dorobić do pensji. Praca dorywczato dobre rozwiązanie na podreperowanie budżetu domowego lub wyjście z kłopotówfinansowych.

Nie istnieje dokładnadefinicja pracy dodatkowej, która szczegółowo określa jej warunki.Zastanawiając się na tym, co to jest praca dorywcza, warto pamiętać, że ma onacharakter tymczasowy. Najczęściej jej zasady, obowiązki pracownika i formawynagrodzenia określane są w umowie zlecenie lub o dzieło.

Czy 13-, 14-, 15-, 16-, 17-latek może dorobić?

Osoby, które ukończyły18 lat bez żadnego problemu mogą podjąć pracę. Co jednak w przypadkunastolatków, którzy nie są jeszcze pełnoletni? Odpowiedź nie jest prosta, awszystko zależy od wieku potencjalnego pracownika. Jeśli nie ukończył on 15roku życia, może wykonywać pracę na umowę o pracę wyłącznie na rzecz podmiotu,który prowadzi działalność:

·  kulturalną;

·  artystyczną;

·  sportową;

·  reklamową.

13-latek może zostaćzatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale musi wyrazić na to zgodęjego prawny opiekun. Jeśli małoletni ukończył 15 lat nie ma koniecznościprzedstawiania takowej zgody, wymagane będzie świadectwo ukończenia szkołypodstawowej i zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzajunie zagraża zdrowiu młodocianego pracownika.

Zgodnie z wiekiem,określany jest również czas pracy:

·  osoby do 16. rokużycia - maksymalnie 6 godzin dziennie;

·  osoby po 16. rokużycia objęte obowiązkiem szkolnym - 8 godzin dziennie, ale w czas ten wliczasię godziny lekcyjne;

·  osoby po 16. rokużycia, które ukończyły szkołę – 8 godzin dziennie.

Należy jednakpamiętać, że jeśli młodociany zostanie zatrudniony w innym celu niżprzygotowanie zawodowe:

 • w okresie odbywania zajęćszkolnych może pracować maksymalnie 12 godzin tygodniowo,
 • w dniu uczestniczenia w zajęciachszkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin,
 • wymiar czasu pracy młodocianego wokresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin wtygodniu; dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie możejednak przekraczać 6 godzin.

Jak i ile można dorobićdo emerytury lub renty?

Wiele starszych osóbzastanawia się, jak dorobić do emerytury lub renty i czy jest to w ogólemożliwe. Seniorzy mogą podejmować pracę dorywczą i w ten sposób zwiększyć swojemiesięczne dochody. Jaką kwotę można dorobić do emerytury? Jeśli osobaosiągnęła wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), nie obowiązująjej żadne limity. Na baczności muszą mieć się ci, którzy korzystają z prawa dowcześniejszej emerytury – za duży dochód dodatkowy może spowodować zawieszenielub zmniejszenie świadczenia.

Zatem jaką kwotę możnadorobić do emerytury? Limit zarobków dodatkowych zmienia się wraz z ogłoszeniemprzez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą zdnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeńSpołecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118):

·   zmniejszenie emerytury lub renty nastąpi po przekroczeniu 70%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

·  zawieszenieemerytury lub renty nastąpi po przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznegowynagrodzenia.

Emeryci i renciści wwielu branżach są pożądanymi pracownikami i z łatwością znajdą pracę dorywczą.Wynika to m.in z tego, że są dyspozycyjni, nie biorą zwolnień na chore dzieckoi są lojalni pracodawcy. Jak dorobić do emerytury? Najczęściej seniorzypodejmują pracę dodatkową, jako:

·   kasjer lub sprzedawca;

·  stróż nocny;

·  ochroniarz;

·  opiekunka dodziecka;

·  kierowca;

·  pomoc kuchenna.

Osoby wykształconekierunkowo mogą podjąć pracę dodatkową w swoim zawodzie i być wsparciem np. w firmachksięgowych lub kadrowych.

Pożyczkadla emeryta, rencisty, seniora – sprawdź, na jakich zasadach>>

Czy można dorobić naurlopie macierzyńskim lub wychowawczym?

Świeżo upieczone mamyczęsto zastanawiają się, jak dorobić na macierzyńskim. Szybko pojawia sięjednak myśl, że na pewno będzie wiązało się to z utratą zasiłku. Czy w takimrazie można dorobić na urlopie macierzyńskim? Tak, należy jednak pamiętać, żeczas spędzany na zasiłku macierzyńskim dzieli się na dwa etapy:

·  urlopmacierzyński – pierwsze 20 tygodni;

·  urloprodzicielski – kolejne 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 34tygodnie, gdy urodzi się więcej niż jedno dziecko.

Urlop macierzyńskipowinien być co do zasady wykorzystany na opiekę nad dzieckiem.  Jeśli mama planuje powrót do pracy,najwcześniej jest to możliwe po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu od porodu. Wtym wypadku pozostałą część urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowiojcu wychowującemu dziecko.

Kobieta ma natomiast możliwośćpodjęcia pracy u dotychczasowego pracodawcy na urlopie rodzicielskim bez ryzykautraty zasiłku. Wymiar pracy nie może jednak przekraczać więcej niż ½ pełnegowymiaru pracy. W celu rozpoczęcia pracy pracownik powinien złożyć odpowiedniwniosek co najmniej na 21 dni przez planowanym rozpoczęciem pracy.

W przypadku łączeniaurlopu rodzicielskiego z pracą u obecnego pracodawcy kobieta ma prawo dowydłużenia tego urlopu. Okres urlopu rodzicielskiego nie może jednakprzekroczyć 64 tygodni w przypadku jednego dziecka i 68 tygodni, gdy urodziłosię więcej dzieci[1]. Jak wyliczyć wydłużenie urlopu rodzicielskiego? Należypomnożyć wymiar pracy przez liczbę tygodni łączenia obowiązków.

Ograniczenia powyższenie dotyczą pracy u innego pracodawcy (tzn. nie dotychczasowego, który udzielaurlopu rodzicielskiego). Jeżeli pracownik podejmie pracę na etat czy nazlecenie w innej firmie może to robić nawet na cały etat. Jednakże w tymprzypadku urlop rodzicielski nie ulegnie wydłużeniu.

Zasiłekmacierzyński w okresie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim ulegaobniżeniu, jego wysokość ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu,w jakim  pracownik wykonuje pracę.

Co w przypadku, gdykobieta przebywa na urlopie wychowawczym? Zasada jest podobna – ma możliwośćdodatkowego zarobkowania, ale praca nie może kolidować z osobistym sprawowaniemopieki nad dzieckiem.

Kodeks pracy – art. 1862

§ 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracęzarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, atakże naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowaniaosobistej opieki nad dzieckiem.

Jak dorobić na urlopiewychowawczym? W praktyce najczęściej kobieta podejmuje pracę na nie więcej niżpół etatu.

Jak dorobić wInternecie? Pomysły na dodatkową pracę dorywczą w domu

Jedną z możliwościpracy dodatkowej jest dorabianie w Internecie. Dzięki takiemu rozwiązaniuzaoszczędzimy czas potrzebny na dojazdy i będziemy mogli pracować w wygodnychdla nas godzinach. Dodatkowa praca w domu pozwoli też połączyć domowe izawodowe obowiązki.

Jak i gdzie szukać pracyzdalnej? Na co uważać?

W Internecieznajdziemy wiele platform z ogłoszeniami pracodawców poszukujących pracownikóww systemie zdalnym. Praca dorywcza z domu to trend, który zyskuje na znaczeniu,zwłaszcza w dobie kryzysu - firmy mogą zredukować powierzchnię biurową i kosztyutrzymania.

Warto jednak wspomniećo niebezpieczeństwie wyłudzenia danych, z którym wiąże się poszukiwanie pracyprzez Internet. Zanim podamy jakiekolwiek informacje osobiste, należy sprawdzićwiarygodność portalu ogłoszeniowego, potencjalnego pracodawcy i podstawprawnych dotyczących danej branży.

Jak dorobić w domu – pomysły na dodatkową pracę zdalną

Pomysłów na dorabianiew domu jest wiele, a wybór konkretnego zależy od naszych kompetencji,możliwości i zaangażowania. Czasami bywa tak, że dodatkowa praca w domu wymagaukończenia konkretnego kursu lub pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie. Jeślijednak jesteśmy zdeterminowani i praca dorywcza w domu jest rozwiązaniem, którenas satysfakcjonuje, nie będzie to przeszkodą.

Jak dorobić w domu?Jest na to kilka pomysłów:

·  wirtualnaasystentka – pomoc biurowa, która zajmuje się m.in. rozliczaniem faktur,umawianiem spotkań i czuwaniem nad bieżącymi sprawami firmy;

·  prowadzeniesklepu internetowego – sprzedaż i wysyłka produktów;

·  MLM - Multi Level Marketing czyli marketingsieciowy;

·  korepetycje – lekcje online np. z języka angielskiego.

Sprzęt niezbędny do pracydodatkowej z domu przez Internet

Dodatkowa praca w domuwymaga dobrego przygotowania. Niezbędny będzie komputer i dostęp do Internetu.Najlepiej postawić na dobry sprzęt, który nie zawiedzie nas w ważnym momencie,utrudniając pracę z domu. Warto postawić też na szybkie łącze internetowe orazakcesoria dodatkowe, takie jak: wygodne krzesło, dobre słuchawki, porządnymikrofon, legalne oprogramowanie.

Niestety, może wiązaćsię to z większymi, jednorazowymi kosztami, których nie będziemy mogli pokryć zoszczędności. W takiej sytuacji możemy skorzystać z szybkiej pożyczki przezInternet – cały proces jest bezpieczny i prosty, a pieniądze w krótkim czasietrafią na nasze konto. Pożyczkę można wziąć bez wychodzenia z domu i bezdodatkowych zaświadczeń, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność takiegorozwiązania. Praca dodatkowa z domu może znacznie podreperować budżet domowy,dlatego warto zdecydować się na dodatkowy zastrzyk gotówki i zainwestować wnowe możliwości.

Potrzebujesztakiej pożyczki bez wychodzenia z domu? – dowiedz się o niej więcej>>

Jak dorobić na studiach wweekend lub w wakacje?

Zaczynając naukę poszkole średniej i będąc wciąż na garnuszku rodziców, często zastanawiamy sięjak dorobić na studiach. Rynek pracy oferuje wiele możliwości osobom młodym,które cenią sobie elastyczne godziny i pracę w weekend lub w wakacje.

Studenci najczęściejdorabiają w weekend pracując, jako kelner lub barman. Rozdają ulotki, podejmująpracę w kinie lub udzielają korepetycji. Dodatkowa praca w weekendy pozwalazarobić pieniądze na drobne wydatki i móc cieszyć się wolnością. Jak dorobić wwakacje? Tu najpopularniejszym rozwiązaniem jest wyjazd do nadmorskiego kurortui podjęcie pracy w gastronomii.

Pożyczkadla studenta – sprawdź, na jakich zasadach możesz pożyczyć dodatkową gotówkę,jeśli jesteś studentem>>

Jak dorobić po godzinach wdużych miastach wojewódzkich?

Duże miasta, takiejak: Warszawa, Kraków, Wrocław lub Poznań, oferują swoim mieszkańcom dodatkowemożliwości zarobkowe. Jak dorobić po godzinach? Można podjąć pracęwykorzystując popularne i modne w dużych miastach wojewódzkich aplikacje. Ichużytkownicy to najczęściej młodzi ludzie, którzy czerpią z życia pełnymigarściami. Jak dorobić w Krakowie? Można zostać kierowcą taksówki lubprzewodnikiem, który będzie pracował w weekendy, a dodatkowy zarobek w Poznaniuprzyniesie dowóz jedzenia po godzinach stałego etatu. Przeglądając oferty pracydorywczej w Warszawie, można znaleźć różnorodne i czasami dosyć niebanalnepropozycje. Szybki zarobek w Warszawie może zagwarantować np. praca, jako statystaw reklamie lub lektor audiobooka.

No items found.

Jak zarobić dodatkowepieniądze do pensji przed świętami, na wakacje?

Często dodatkowegoźródła dochodów do pensji szukamy przed świętami i w wakacje. To właśnie wtedymamy więcej wydatków i marzeń do zrealizowania. W takim razie jak dorobić?Można zatrudnić się, jako wsparcie w dużym sklepie wielobranżowym i wykładaćtowar przed świątecznym szaleństwem lub być wsparciem podczas inwentaryzacji.Dodatkowy zarobek przyniesie też roznoszenie ulotek, rozliczanie PITów lubudzielanie korepetycji. Sposobów jak dorobić jest jednak znacznie więcej, awybór pracy dodatkowej zależy od naszych możliwości, oczekiwań i potrzeb.

[1] https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-rodzicielski

Całkowita kwota pożyczki 1400 zł
Całkowita kwota do spłaty 1400 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, www.vivus.pl/61, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1400 zł; całkowita kwota do zapłaty 1400 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 03.01.2022 r.

Najnowsze porady