Powrót

Zasiłki, dopłaty, świadczenia i ulgi związane z pandemią koronawirusa

5.5.2020
Zasiłki, dopłaty, świadczenia i ulgi związane z pandemią koronawirusa
Autor
Anna Dobrzanska

Przejdź do sekcji artykułu:

  • Świadczenia dla osób przebywających na kwarantannie
  • Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem w czasie epidemii koronawirusa
  • Świadczenie postojowe z powodu koronawirusa
  • Dopłaty do czynszu z powodu koronawirusa
  • Wyższy zasiłek dla bezrobotnych z powodu koronawirusa
  • Ulgi podatkowe związane z koronawirusem. Zwiększony limit zwolnienia w PIT

PandemiaCovid-19, trwająca w Polsce od początku marca wymogła implementację szeregunowych obostrzeń. Już w niedługim czasie po wprowadzonych zmianach można byłozaobserwować w kraju bardzo poważne skutki, które mają swoje odzwierciedlenie wstagnacji gospodarczej. Koronawirus miał negatywny wpływ w kontekścieekonomicznym na życie zawodowe większości Polaków, począwszy od dużychprzedsiębiorców po samozatrudnionych a skończywszy na pracownikach. Bacznieprzyglądając się sytuacji gospodarczej oraz społecznej w kraju, polski rząd,ale także instytucje europejskie jak i z sektora publicznego oraz prywatnego,starają się reagować i jak najkorzystniej odpowiadać na aktualne wyzwaniaekonomiczne.

Jakie świadczenia można uzyskać w związku z pandemią COVID-19?

Rządoferuje pakiet świadczeń dla osób najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkamipandemii koronawirusa m.in. w ramach tarczy antykryzysowej, ale nie tylko.

Świadczenia dla osób przebywających na kwarantannie

Jakie świadczenia mogę otrzymać z powodu kwarantanny

Od 20.marca osoby, które wróciły z zagranicy do Polski objęte są obowiązkową 14-dniowąkwarantanną. Izolacja wiąże się z niemożliwością wykonywania obowiązkówzawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia konieczność poddania siękwarantannie lub izolacji stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułuchoroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.

Wysokość świadczenia dla osoby przebywającej w kwarantannie

Każda ubezpieczonaosoba ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego lubopiekuńczego, wypłacanych przez płatnika składek. W zależności od ubezpieczeniapłatnikiem może być pracodawca lub ZUS. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowegopłatnikiem jest pracodawca, natomiast w przypadku dobrowolnego – ZUS. Podmiotemobjętym ubezpieczeniem dobrowolnym może być zleceniobiorca lub osoba prowadzącadziałalność pozarolniczą. W przypadku pracowników zarówno wysokośćwynagrodzenia chorobowego, jak również zasiłku chorobowego wynosi 80 proc.podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku zleceniobiorców, nie wypłaca sięwynagrodzenia chorobowego tylko zasiłek chorobowy, który także wynosi 80 proc.

Rodzic maprawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki naddzieckiem, w przypadku konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, które sątraktowane analogicznie jak choroba dziecka. W takim wypadku rodzic ma prawo dozasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad pociechą zakażeńi chorób zakaźnych u ludzi wydał decyzję o konieczności izolacji lubkwarantanny dziecka. Konieczność opieki oznacza niemożność wykonywania pracyprzez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia muopieki.

Prawo dozasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowaniaopieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianegozamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którychuczęszcza dziecko.

Należypamiętać, że w celu otrzymania odpowiedniego świadczenia należy złożyć Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowejkwarantanny po przekroczeniu granicy w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończeniaobowiązkowej kwarantanny.

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem w czasie epidemii koronawirusa

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Wkonsekwencji pandemii COVID-19 w Polsce zostały zamknięte placówki edukacyjne.W związku z tym wiele rodzin zetknęło się z koniecznością opieki nad dziećmi wdomach. W zaistniałej sytuacji rodzice, którzy muszą zająć się pociechą zpowodu zawieszenia zajęć w żłobkach, przedszkolach lub szkołach mają prawo dootrzymania zasiłku opiekuńczego, o ile dziecko jest poniżej 8. roku życia.Kwota zasiłku wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa?

Zasiłekopiekuńczy może być przyznany jednemu ubezpieczonemu rodzicowi, który złożyłwniosek o jego wypłatę swojemu płatnikowi składek lub do ZUS. Istotny jestrównież fakt, że świadczenie nie zostanie przyznane jeśli w gospodarstwieobecni są inni członkowie rodziny, mogący sprawować opiekę nad dzieckiem.

Ile dni można przebywać na zasiłku z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół?

Zasiłekopiekuńczy przysługuje nie dłużej niż 60 dni w roku w sytuacji nieoczekiwanegozamknięcia placówki edukacyjnej, skutkującą koniecznością opieki nad dzieckiemdo 8. roku życia. W związku z pandemią w życie weszła ustawa zmieniającaprzepisy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, zgodnie z którą czas przebywania nazasiłku został wydłużony o kolejne 14 dni w przypadku nieoczekiwanegozamknięcia placówki edukacyjnej, do której uczęszczało dziecko poniżej 8. rokużycia.

Dodatkowe14 dni zostało przyznane także rodzicom dzieci do 16 roku życia, które mająorzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice osób do lat 18, mające orzeczenie oznacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą spodziewać sięwydłużenia okresu przebywania na zasiłku, podobnie jak rodzice dzieci, mającychorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wraz zkolejnymi decyzjami o kontynuacji zamknięcia placówek edukacyjnych rządzapowiada następne zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie postojowe z powodu koronawirusa

W ramachpomocy dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną tarcza antykryzysowaprzewiduje finansowe wsparcie w postaci świadczenia postojowego

Kto może otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczeniepostojowe jest pomocą dla osób wykonujących pracę na podstawie umówcywilnoprawnych, wykonywanych przed 1. kwietnia 2020 r. Mogą ubiegać się o nieosoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenieusług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczącezlecenia lub umowę o dzieło. Do świadczenia ma się prawo w sytuacji, gdy zawartaumowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związkuz przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Jak ubiegać się o świadczenie postojowe?

Podstawą douzyskania świadczenia jest wypełnienie wniosku o jego przyznanie, który musibyć złożony do ZUS przez zleceniodawcę lub zamawiającego wraz z kopią umowycywilnoprawnej. Jeśli zawarto więcej niż jedną umowę, należy złożyć odrębnywniosek na każdą z nich. Należy także dostarczyć oświadczenie o niepodleganie ubezpieczeniomspołecznym z innego tytułu niż umowa cywilnoprawna. O świadczenie można ubiegaćsię do trzech razy.

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Świadczeniepostojowe wynosi 2080 zł, czyli równowartość 80 proc. pensji minimalnej. Jestto realna kwota, którą beneficjent dostanie, ponieważ świadczenie jestnieopodatkowane i nieoskładkowane. Jeśli jednak suma przychodów z umówcywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi do1299,99 zł (czyli mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r.), to świadczenie postojowe będzie sumą wynagrodzeń z tych umów. Oświadczenie postojowe nie mogą ubiegać się osoby, których przychód zeświadczonych umów cywilnoprawnych przekroczył 300 proc przeciętnegomiesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału na dzień złożenia wniosku.

Dopłaty do czynszu z powodu koronawirusa

Dla osób,będących w najcięższej sytuacji finansowej rząd przewiduje dopłaty do czynszów.Program ma wejść w życie z początkiem lipca.

Kto będzie mógł się ubiegać o dopłatę do czynszu?

Z takiejpomocy finansowej będą mogli skorzystać najemcy mieszkający w lokalachwynajmowanych przez firmy i osoby fizyczne jak i najemcy mieszkań komunalnych,spółdzielczych czy towarzystw budownictwa społecznego. Decyzja o przyznaniudodatku zależy także od kryterium dochodowego, liczby osób zamieszkającej danelokum oraz metrażu.

Jak będzie można ubiegać się o dodatek do czynszu i jaka będzie jegowysokość?

Najemcabędzie występował do urzędu miasta lub ośrodka pomocy społecznej o dodatek mieszkaniowy,który pokryje część kosztów najmu. Jeśli zostanie przyznany, to ta częśćkosztów, która nie zostanie pokryta przez dodatek, zostanie opłacona przezpaństwo. Maksymalnie jednak dopłata bezpośrednio od państwa (a nie z tytułudodatku) będzie mogła wynieść 1500 zł.

Czytaj więcej: Dopłaty do czynszu - kiedy możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?>>

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych z powodu koronawirusa

Pandemiakoronawirusa w Polsce sprawiła, że duża cześć osób straciła zatrudnienie, aosoby bezrobotne mają większe problemy ze znalezieniem nowej pracy. Szacujesię, że pod koniec roku poziom bezrobocia wyniesie ok 9-10 proc. W związku ztym rząd planuje podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Od kilku lat jegowysokość nie uległa zmianie. Kwoty brutto są uzależnione od stażu pracy.Minimalna wysokość zasiłku wynosi przez pierwsze 90 dni poniżej 700 zł bruttomaksymalna kwota - lekko powyżej 1000 zł brutto. Zgodnie z planami rządu nowakwota miałaby oscylować wokół 1200 – 1300 zł brutto, co stanowiłoby okołopołowę płacy minimalnej. Jednak jakichkolwiek zmian w tym zakresie możnaspodziewać się najwcześniej w czerwcu.

Zwiększony limit zwolnienia w PIT

Świadczeniarządowe przyznawane w ramach tarczy kryzysowej nie dotyczą jedynie wypłacaniadodatków, ale także wiążą się z pewnymi ulgami podatkowymi.

Świadczenia rzeczowe lub pieniężne z Zakładowego Funduszu ŚwiadczeńSocjalnych

Pomockierowana jest do pracowników otrzymujących świadczenia rzeczowe orazświadczenia pieniężne finansowane w całości ze środków ZFŚS. Uzyskają oniwyższą kwotę zwolnioną od podatku dochodowego w sytuacji, gdy w 2020 r. i 2021r. otrzymali świadczenia rzeczowe (poza bonami, talonami lub innymi znakami,które można wymienić na towary lub usługi ) lub pieniężne, które sfinansowanebyły w całości z funduszu socjalnego.

Dopłaty do wypoczynku dla dzieci

Dofinansowaniewypoczynku dla dzieci do 18. roku z innych źródeł niż ZFŚS podlegaopodatkowaniu powyżej pewnej kwoty. Dzięki dopłacie w ramach tarczyantykryzysowej wartość tej kwoty wzrośnie.

Zapomogi dla związkowców w związku z koronawirusem

Pracownicynależący do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej otrzymająwyższą kwotę zwolnioną od podatku jeśli w 2020 r. zostanie im przyznanazapomoga od związku zawodowego.

Działaniarządu mają na celu ochronę osób najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkamiepidemii koronawirusa, a projekty nowych ustaw są w miarę możliwościprzygotowywane jako odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Należybacznie śledzić najnowsze informacje o podejmowanych decyzjach, bo może sięokazać, że to akurat my będziemy mogli skorzystać z oferowanej pomocy.

Artykułaktualny na dzień 5.05.2020

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ