Powrót

Świadczenia dla bezrobotnych: poradnik finansowy

13.1.2021
Świadczenia dla bezrobotnych: poradnik finansowy
Autor
Anna Dobrzanska

Okres bezrobocia wbrew nazwie jest czasem, który powinniśmy spędzić bardzo aktywnie. Samo szukanie pracy to, jak twierdzą niektórzy, praca na cały etat. Kolejna ważna sprawa, jaką powinieneś się zająć poza odpowiadaniem na oferty pracy, to pozyskanie oferowanej bezrobotnym pomocy finansowej, która pomoże wyjść z chwilowych kłopotów finansowych. Aby mieć do niej dostęp, najpierw musisz wykonać najważniejszy krok: zarejestrować się w urzędzie pracy. Za pośrednictwem tej instytucji będziesz składać podania o wszelkie zapomogi dla bezrobotnych. Następnie warto dowiedzieć się, o jakie świadczenia właściwie możesz się starać.

Zasiłek dla bezrobotnych – podstawowe świadczenie dla bezrobotnych

 • Komu przysługuje zasiłek?

Jako osoba bezrobotna możesz wnioskować o zasiłek wówczas, gdy w ciągu minionych 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy przepracowałeś łącznie co najmniej 365 dni, niezależnie od formy umowy. Do wspomnianych 365 dni zalicza się także urlop wychowawczy. To podstawowe świadczenie dla bezrobotnych przysługuje ci od dnia rejestracji. Prawo do zasiłku masz także po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeśli czas jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację.

 • Ile pieniędzy możesz uzyskać?

Wysokość tego dofinansowania w ciągu pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi miesięcznie 1200 zł brutto (1025 zł netto), a następnie, w okresie kolejnych dni, 942,30 zł brutto (814,49 zł netto). Taki zasiłek możesz otrzymywać przez 180 lub 365 dni, zależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym mieszkasz.

Jeśli jednak twój staż pracy nie przekracza pięciu lat, otrzymasz 80% zasiłku, czyli 960,00 zł brutto (826,60 zł netto), a po upływie 90 dni 753,90 zł brutto (660,05 zł netto). Z kolei, jeśli twój staż pracy przekracza 20 lat, otrzymasz 120% podstawowej kwoty zasiłku – 144,00 zł brutto (1221,40 zł netto), a w następnym okresie 1130,80 zł brutto (968,03 zł netto).

 • Co musisz wiedzieć o tym świadczeniu?

Ten rodzaj zapomogi dla bezrobotnych przysługuje wyłącznie osobom, którym urząd pracy nie może zaproponować żadnej formy zatrudnienia. Jeśli otrzymasz ofertę stażu lub pracy, którą bez uzasadnienia odrzucisz, czasowo utracisz prawo do zasiłku. Zasiłek będzie przysługiwać ci ponownie po upływie 120 dni w przypadku, gdy odmówiłeś przyjęcia oferty po raz pierwszy, po 180 dniach, gdy zdarzy ci się to drugi raz lub po 270 dniach w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy.

świadczenia dla bezrobotnych: zasiłki i zapomogi

Pieniądze dla bezrobotnych w formie stypendium na naukę

 • Komu przysługuje stypendium na naukę?

O to świadczenie dla bezrobotnych możesz się ubiegać, jeśli nie posiadasz kwalifikacji zawodowych i w okresie do 12 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy zaczniesz się uczyć. Dotyczy to nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej lub w szkole wyższej, w systemie studiów niestacjonarnych.

 • Jaka kwotę możesz uzyskać?

Z tytułu tego świadczenia możesz uzyskać równowartość 100% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych.

 • Co musisz wiedzieć o tym stypendium?

Ta forma pomocy finansowej przysługuje ci pod warunkiem, że w twojej rodzinie nie został przekroczony próg dochodów uprawniający cię do świadczeń z pomocy społecznej. Ten rodzaj zapomogi dla bezrobotnych przysługuje ci przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia nauki, lecz jego wypłata może być przedłużona do chwili ukończenia wybranej szkoły. Stypendium możesz też otrzymywać nadal, jeżeli podjąłeś pracę, ale zostanie ono zmniejszone do równowartości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Dofinansowanie dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej

 • Kto może się o nie starać?

To dofinansowanie dostępne jest dla bezrobotnych, którzy zamiast szukać miejsc pracy, sami chcą stać się pracodawcami, czyli otworzyć własną działalność. Aby uzyskać ten rodzaj finansowego wsparcia, musisz złożyć w urzędzie pracy wniosek, zawierający dobrze przygotowany biznesplan. Pamiętaj, że każdy urząd posiada swój wewnętrzny regulamin przyznawania tych środków. Na przykład w Warszawie ta zapomoga przeznaczona jest wyłącznie dla osób poniżej 30. i powyżej 50. roku życia.

 • Ile wynosi kwota dofinansowania?

Wysokość świadczenia zależy od tego, w jakim urzędzie będziesz składać wniosek.

 • Co warto wiedzieć o tym świadczeniu?

Jeśli zamkniesz działalność przed upływem roku lub naruszysz warunki przyznania tej formy świadczenia dla bezrobotnych, będziesz musiał zwrócić pieniądze wraz z odsetkami. Czas na zwrot to 30 dni od momentu doręczenia ci wezwania.

Dodatek aktywizacyjny na start w nowej pracy

 • Komu przysługuje taki dodatek?

Możesz ubiegać się o to dofinansowanie, jeśli jako osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podjąłeś zatrudnienie. To świadczenie dla bezrobotnych należy ci się także, jeśli w wyniku skierowania przez urząd rozpoczniesz pracę na niepełny etat i otrzymasz wynagrodzenie niższe od minimalnego.

 • Ile pieniędzy można pozyskać?

Wysokość kwoty zależy od tego, w jakiej sytuacji wnioskujesz o tę formę wsparcia. W przypadku gdy sam znalazłeś pracę, otrzymasz do 50% wysokości zasiłku, przez połowę okresu, w jakim jeszcze by ci przysługiwał. Jeśli natomiast zatrudniłeś się dzięki pośrednictwu urzędu pracy, będziesz otrzymywać kwotę równą różnicy pomiędzy twoim wynagrodzeniem a pensją minimalną, przez cały okres, w jakim przysługiwałby ci zasiłek. Kwota ta jednak nie będzie mogła przekraczać 50% zasiłku.

 • Co warto wiedzieć o dodatku aktywizacyjnym?

Ten rodzaj świadczenia dla bezrobotnych nie będzie ci przysługiwał, jeśli podejmiesz zatrudnienie u pracodawcy, którego pracownikiem byłeś tuż przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Będziesz też musiał zrezygnować z dodatku aktywizacyjnego, jeśli podjąłeś pracę za granicą.

Zapomoga dla bezrobotnych - refundacja kosztów opieki

 • Komu przysługuje taka zapomoga?

Czy masz dziecko w wieku do lat 6 albo opiekujesz się osobą chorą lub starszą? Obawiasz się rozpocząć szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe ze względu na koszty wynajęcia opiekuna? Bez obaw. W takiej sytuacji przysługuje ci refundacja kosztów opieki. O ten rodzaj zapomogi możesz się starać także, gdy miałeś status bezrobotnego, ale podjąłeś pracę. Jednak twoje miesięczne przychody nie mogą w tej sytuacji przekroczyć minimalnego wynagrodzenia.

 • Ile można uzyskać?

Możesz starać się o refundację kosztów opieki w kwocie wynoszącej do 50% zasiłku. Pieniądze będziesz otrzymywać przez cały okres szkolenia lub stażu albo przez pół roku od podjęcia pracy.

 • Co musisz wiedzieć o refundacji?

Jeśli masz pod opieką dziecko niepełnosprawne, wówczas ten rodzaj wsparcia finansowego przysługuje ci do 18. roku życia podopiecznego.

Powyższe informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ