Powrót
13/8/2020

Niezapłacony rachunek za gaz, prąd, abonament – co nam grozi?

Niezapłacony rachunek za gaz, prąd, abonament – co nam grozi?
Autor
Anna Dobrzanska

Niezapłacone rachunki to zmora nie tylko operatorów świadczących usługi, ale również ich odbiorców. Niestety z różnych powodów ilość osób zalegających z opłatami rośnie z roku na rok. Jeśli zdarza ci się zapomnieć o uregulowaniu rachunków, dowiedz się jakie mogą być skutki nieterminowej wpłaty.

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Czy Polacy zapominają o rachunkach?
 2. Jak długo można nie płacić rachunków?
 3. Czy zaleganie z czynszem skutkuje odcięciem wody?
 4. Niezapłacony rachunek za prąd? Jakie są tego konsekwencje?
 5. Kiedy dostawcy odcinają energię elektryczną
 6. Czy można zmienić termin zapłaty rachunku za prąd?
 7. Ponowne podłączenie prądu po odcięciu - ile kosztuje, jak to zrobić?
 8. Niezapłacony rachunek za gaz? Czy i kiedy dostawca może odciąć gaz?
 9. Ile kosztuje ponowne podłączenie gazu, co należy wiedzieć?
 10. Niezapłacony rachunek za telefon lub Internet - konsekwencje
 11. Kiedy odcina się telefon i Internet za niezapłacony rachunek?
 12. Czy operatorzy blokują telefony za zaległości w płaceniu?
 13. Czy coś grozi za niepłacenie rachunków lub mandatu w krajach Unii Europejskiej

Czy Polacy zapominają o rachunkach?

Z raportu “Jak płacimy rachunki 2019”[1] opublikowanego przez BlueMedia wynika, że co drugi przebadany respondentprzyznaje, że zdarza mu się zapominać o zapłaceniu rachunków lub opłaca je poterminie płatności. Jako główną przyczynę większość badanych podaje natłokcodziennych spraw, który sprawia, że o regulowaniu płatności po prostu sięzapomina. Niektórzy przyznają, że zwyczajnie brakuje im środków na uregulowaniezobowiązań. Część badanych deklaruje, że o rachunkach po prostu zapomina lub...uważaje za mało przyjemną rzecz, którą woli odłożyć na później.

Trzeba jednak pamiętać, że skutkiniezapłaconych w terminie zobowiązań mogą być różne - od odsetek, przezwstrzymanie dostawy usług aż po windykację, która może skończyć się konfiskatąmienia.

Jak długo można nie płacićrachunków?

Zapewne wiele osób stoi przed pytaniem - jakdługo można nie płacić rachunków i jednocześnie uniknąć za to kary? Informacjeo konsekwencjach braku wpłaty w terminie znajdują się w umowach, które podpisujemyprzy zawarciu usługi. Nawet jeśli przy podpisywaniu nie zwracamy na te zapiskiwiększej uwagi, warto dokumenty przechowywać, by w razie konieczności mócsprawdzić, jakie prawa posiadamy.

Oczywiście czas na uregulowanie płatnościzależy od rodzaju świadczonej usługi. W przypadku podstawowych mediów t.j. gaz,energia elektryczna czy C.O. zasady reguluje prawo energetyczne, które mówi, żez opłatą za wyżej wymienione usługi możemy się spóźnić 30 dni. Po tym czasiedostawca ma prawo odciąć nam dostęp do usługi. Zanim to jednak zrobi musi nas ozamiarze odcięcia dopływu usługi powiadomić na piśmie. Po otrzymaniu takiegopisma mamy do 14 dni na uregulowanie należności wraz z odsetkami. 

W przypadku dostawy wody przedsiębiorstwowodno-kanalizacyjne ma prawo zablokować usługę jeśli świadczeniobiorca zalega zzapłatą za 2 okresy obrachunkowe. Oczywiście o zamiarze wstrzymania dostawywody również musimy zostać powiadomieni na piśmie - jeśli w przeciągu 20 dninie zapłacimy rachunku - dopływ zostanie wstrzymany.

Niestety wiele osób zaleganie z rachunkamiuważa za sposób na darmowy kredyt. Wstrzymanie usługi zwykle poprzedzone jestwezwaniem do zapłaty - wiadomo więc, kiedy może nastąpić ewentualne wstrzymaniedostawy lub usług. Odsetki za niezapłacone rachunki również nie są wysokie -jeśli więc ktoś w danym miesiącu nie ma odpowiednich środków na uregulowaniewszystkich należności, często decyduje się na odwleczenie zapłaty w czasie dokolejnego miesiąca.

Sprawa wydaje się najbardziej skomplikowana wprzypadku mieszkań komunalnych. Bardzo często lokatorzy zalegają z zapłatączynszu przez wiele miesięcy i tylko co pewien czas uiszczają niewielką wpłatę,która ma ich uchronić przed eksmisją - ma ona być znakiem tzw. dobrej wolilokatora, który stara się w miarę możliwości spłacać dług.

Szukasz najtańszej pożyczki nazapłatę rachunków? Sprawdź najtańszą pożyczkę od vivus.pl>>

Czy zaleganie z czynszem skutkujeodcięciem wody?

Kluczową kwestią staje się tutaj określenieosoby, która ma prawo odciąć dostawę wody do lokalu. Zgodnie z prawem może tozrobić tylko przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, po uprzednim zawiadomieniu iwcześniejszych ponagleniach do uregulowania zaległości w opłatach. Takiego prawanie mają ani zarządcy budynku, właściciele lokali czy wynajmujący lokale. Mogąoni jedynie ponaglić w sprawie rozliczenia należności lub skierować sprawę dosądu, ale odłączenie przez nich wody w lokalu będzie czynem bezprawnym.

Pożyczka dlazadłużonych – czy jest możliwa? Sprawdź>>

Niezapłacony rachunek za prąd?Jakie są tego konsekwencje?

Niezapłacony rachunek za prąd może skutkowaćwstrzymaniem dostawy usługi. Na każdej fakturze od dostawcy energiielektrycznej znajduje się ściśle określona data na jego zapłatę. Jeśli w ciągu30 dni od tej daty nie uregulujemy rachunku dostawca wyśle nam wezwanie dozapłaty z terminem zapłaty w ciągu 7-14 dni od daty otrzymania. Jeśli w takim czasieopłata nie zostanie uiszczona - nastąpi odłączenie prądu.

Kiedy dostawcy odcinają energięelektryczną?

Odcięcie energii elektrycznej nie zależy odindywidualnych postanowień danego dostawcy prądu. To w jakim terminie zostanienam odcięty prąd w związku z nieopłaceniem zaległych rachunków reguluje prawoenergetyczne, do którego muszą się stosować wszyscy dostawcy, bez wyjątku.

Po 30 dniach od braku terminowej wpłatyotrzymujemy wezwanie do zapłaty i od momentu odebrania pisma mamy 14 dni nauregulowanie należności.

Czy można zmienić termin zapłatyrachunku za prąd?

Dla osób, które miewają problemy z zapłatąrachunków w terminie, istnieją dwa rozwiązania. Jedno z nich to skierowaniepodania do biura obsługi klienta danego dostawcy z prośbą o wydłużenie terminuspłaty. Po zapoznaniu się ze szczegółami i historią płatności dostawca podejmiedecyzję o ewentualnym wydłużeniu czasu spłaty. Warto pamiętać, że każdy wniosekjest rozpatrywany indywidualnie, a pozytywna decyzja zależy w dużej mierze odstabilnej historii płatności.

Istnieje również druga opcja - można wnosić orozłożenie spłaty na raty.

Jeśli znajdujemy się w naprawdę trudnejsytuacji, która nie pozwala na zapłatę należności w najbliższym czasie, wartospróbować wnioskować o:

 • odstąpienie od naliczania odseteklub ich zmniejszenie na określony czas,
 • częściowe umorzenie zaległości(możliwe w przypadku osób w trudnej sytuacji życiowej, samotnych rodziców,niepełnosprawnych, instytucji charytatywnych)
 • wstrzymanie windykacji jeśli takama miejsce,
 • instalację licznikaprzedpłatowego,
 • wnioskować o zasiłek celowy dopomocy społecznej.

Ponowne podłączenie prądu poodcięciu - ile kosztuje, jak to zrobić?

W sytuacji, w której prąd został odcięty niepozostaje nam nic innego, jak wnioskować o jego ponowne podłączenie. Trzebapamiętać, że będzie ono możliwe tylko w momencie, w którym uregulowane zostanąwszystkie zaległości (również odsetki) na rzecz dostawcy.

Ponowne podłączenie prądu wiąże się również zdodatkową opłatą - usługa taka kosztuje ok. 100 zł niezależnie od dostawcy.Sama procedura podłączenia jest już całkiem szybka i nieskomplikowana.Najważniejsze to:

-przesłać potwierdzenie wpłaty wszystkichnależności i poczekać na ich zaksięgowanie na koncie dostawcy,

-zadzwonić na infolinię dostawcy ipoinformować o dokonanej wpłacie,

-ustalić termin ponownego podłączenia prądu.

Niezapłacony rachunek za gaz? Czyi kiedy dostawca może odciąć gaz?

Odcięcie gazu za niezapłacone rachunki odbywasię na podobnych zasadach, co wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. Poupłynięciu 30 dni od daty zapłaty rachunki otrzymamy wezwanie do zapłaty. Od otrzymaniapowiadomienia mamy jeszcze 14 dni na uregulowanie należności. Jeśli nie zrobimytego w podanym terminie dopływ gazu może zostać odcięty.

Ile kosztuje ponowne podłączeniegazu, co należy wiedzieć?

Ponowne podłączenie gazu następuje na wniosekklienta, ale może się odbyć dopiero po uregulowaniu bieżących i zaległychnależności wraz z odsetkami. Po opłaceniu rachunków należy skontaktować się zbiurem obsługi klienta naszego dostawcy gazu, udokumentować wpłaty oraz wnieśćopłatę za ponowne podłączenie usługi. Koszt ten jest wyższy niż w przypadkuenergii elektrycznej i wynosi ok. 180 zł.

Niezapłacony rachunek za telefonlub Internet - konsekwencje

Kiedy odcina się telefon iInternet za niezapłacony rachunek?

W przypadku usług telekomunikacyjnych terminewentualnego wstrzymania świadczenia usług wynika z indywidualnej umowyzawartej z klientem. Najczęściej jeśli nie zapłacimy faktury w terminie zostajenam wysłane przypomnienie w formie e-maila lub smsa, w którym jesteśmyinformowania o tym, że w przypadku braku wpłaty nastąpi wstrzymanie usługi.Warto pamiętać, że ponowne włączenie wiąże się z dodatkową opłatą, zgodną zcennikiem usługodawcy.

Czy operatorzy blokują telefonyza zaległości w płaceniu?

Niezapłacony rachunek u dostawcy usługtelefonicznych i internetowych często wiąże się z wstrzymaniem świadczeniausługi z uwagi na niezapłacone faktury. Kiedy i na jakich warunkach usługi mogązostać wstrzymane i jakie są procedury ich przywrócenia regulują przepisy iregulamin świadczeniodawcy, który podpisujemy wraz z umową abonencką.

Czasami brak terminowej wpłaty może się wiązaćz utratą zniżki za tzw. płatność w terminie.

Oczywiście usługi są wstrzymywane po wysłaniuprzypomnienia z ponownym wezwaniem do zapłaty i określeniem terminu nauregulowanie należności. Standardowy czas na opłacenie rachunku to 14 dni oddaty wystawienia faktury, a ponowne wezwanie do zapłaty przesyłane jest po 7dniach od daty upłynięcia terminu wpłaty.

Trzeba też pamiętać, że świadczeniodawca usługtelekomunikacyjnych może od zaległej kwoty naliczyć odsetki ustawowe.

Czy coś grozi za niepłacenierachunków lub mandatu w krajach Unii Europejskiej

Wykroczenia popełnione za granicą, którychkonsekwencją jest nałożenie na nas mandatu również będą egzekwowane za pomocąodpowiednich środków. Do zapłaty mandatu zobowiązują polskich kierowcówprzepisy międzynarodowe. Podstawą do egzekwowania kar

jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacjidotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Oczywiściejest kilka warunków, które mogą zasadność takiego mandatu podważyć. Zgodnie zprawem zawiadomienie o przyznaniu mandatu powinniśmy otrzymać listem poleconym,a nie zwykłym listem, który nie gwarantuje dostarczenia przesyłki do odbiorcy.Co więcej mandat powinien być przetłumaczony na język, który pozwoli na jegoswobodną interpretację.

Wartojednak pamiętać o tym, że jeśli mandat nie zostanie z różnych przyczynrozpatrzony w Polsce, w kraju, w którym został nałożony nadal pozostaniemandatem - to zaś sprawia, że może on zostać egzekwowany po naszym ponownympowrocie do tego kraju.

[1] https://bluemedia.pl/pressroom/raporty/jak-placimy-rachunki-2019-raport

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1400 zł
Całkowita kwota do spłaty 1400 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, www.vivus.pl/61, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1400 zł; całkowita kwota do zapłaty 1400 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 03.01.2022 r.

Najnowsze porady