Powrót

Zakup samochodu krok po kroku – umowa, podatek, ubezpieczenie

12.9.2020
Zakup samochodu krok po kroku – umowa, podatek, ubezpieczenie
Autor
Anna Dobrzanska

Kupno samochodu to niewątpliwie spore wydarzenie - kupujemy przecież środek transportu, na który przeznaczamy niemałą ilość gotówki, warto więc dopilnować, aby oprócz stanu technicznego auta odpowiednio zająć się formalnościami związanymi z jego zakupem. Co powinna zawierać odpowiednio skonstruowana umowa kupna sprzedaży auta? Czy trzeba zapłacić podatek od zakupu samochodu i w jakiej wysokości? Co z ubezpieczeniem nowego auta?

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Kupno samochodu używanego od osoby prywatnej: o czym pamiętać?
 2. Co powinna zawierać umowa kupna i sprzedaży samochodu aby była skuteczna?
 3. Zgłoszenie kupna samochodu do urzędu skarbowego i opłacenie podatku PCC-3
 4. Kupno auta z komisu lub od handlarza - formalności
 5. Kupiłem samochód, co dalej? Co zrobić po kupnie samochodu?
 6. Co z ubezpieczeniem zakupionego samochodu? Sprawdź, czy auto ma ważne OC
 7. Kupno samochodu a wizyta w Wydziale Komunikacji - rejestracja auta
 8. Przegląd i gruntowny serwis zakupionego samochodu
 9. Co trzeba zrobić po sprzedaży samochodu? Sprzedaż auta krok po kroku


Kupno samochodu używanego od osoby prywatnej: o czym pamiętać?

Kupno samochodu od osoby prywatnej nie ogranicza się jedynie do zapłaty ustalonej przez sprzedającego kwoty i odbioru kluczyków do pojazdu. Oprócz tego należy zarejestrować samochód w urzędzie, zakupić polisę OC, zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i oczywiście spisać odpowiednią umowę kupna sprzedaży. Warto dopiąć wszelkie formalności w wyznaczonym przez prawo terminie, aby uniknąć ewentualnych kar za brak dokumentów lub ich zbyt późne dostarczenie.

Przeczytaj również: > (otwiera się na nowej zakładce)">Zakup samochodu używanego - na co zwrócić uwagę, jak nie dać się oszukać>>

Co powinna zawierać umowa kupna i sprzedaży samochodu abybyła skuteczna?

Naturalnym jest, że decydując się na zakupsamochodu zobowiązani jesteśmy sporządzić umowę kupna i sprzedaży auta. Jest toaspekt niezwykle istotny, bo bez posiadania tego typu umowy samochódteoretycznie nie jest naszą własnością, nie będziemy też mogli załatwić sprawurzędowych związanych z rejestracją pojazdu.

Wiele osób nie przywiązuje szczególnej uwagido tego dokumentu, ale aby był on skuteczny w razie jakichkolwieknieprawidłowości czy niejasności, musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymprawem i zawierać określone dane.

Oczywiście nie trzeba samodzielnie sporządzaćtakiej umowy - można skorzystać ze wzoru dokumentu dostępnego w Internecie. Popobraniu dokumentu należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie niezbędnepunkty i informacje.

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dokładne dane identyfikacyjne obustron transakcji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu),
 • precyzyjny opis przedmiotutransakcji (samochodu),w tym: marka, model, rok produkcji, numer nadwozia,numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, aktualny przebieg, kolor,
 • cena, za jaką pojazd zostaniesprzedany,
 • data przekazania pojazdukupującemu,
 • określenie, która ze stron ponosikoszty związane z zawarciem umowy,
 • oświadczenie kupującego, że znastan techniczny pojazdu i nie ma co do niego zastrzeżeń.

Warto również w jednym z podpunktów umowy dodać zapis, że w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Na końcu umowy każda ze stron powinna złożyć własnoręczny podpis potwierdzający zawarte w umowie warunki. Dobrze, gdy przy podpisie zostanie umieszczona wzmianka o tym, że sprzedający otrzymał zapłatę za auto, a nabywcy został wydany przedmiot umowy, czyli samochód.

Zgłoszenie kupna samochodu do urzędu skarbowego i opłaceniepodatku PCC-3

Kupno samochodu od osoby prywatnej wiąże się zkoniecznością zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i zapłacenia podatkuod czynności cywilnoprawnych. Zgłoszenia najlepiej dokonać do urzędu skarbowegowłaściwego dla naszego miejsca zamieszkania - nie trzeba tego jednak robićosobiście - wypełniony formularz można przesłać listem poleconym na wskazanyadres lub drogą elektroniczną.

Wspomniany formularz to druk PCC-3, jeślinabywcą pojazdu jest jedna osoba lub PCC-3/A, jeśli zakupione auto jestwłasnością kilku osób.

Wypełniony druk PCC-3 lub PCC-3/A należyzłożyć nie później niż 14 dni od dnia zakupu auta. W tym samym terminie należyrównież uiścić podatek wynikający z deklarowanej transakcji.

Wysokość podatku PCC  to 2% wartości zakupu i jesteśmy zobowiązanigo uiścić, jeśli pojazd kupujemy od podmiotów niebędących podatnikami VAT.

Przykład:

Jeślizadeklarowana wartość auta to 20 tys. złotych to 2% podatek od tej kwotywyniesie 400 zł.

UWAGA!

Jeśli podatek nie zostanie zapłacony wterminie urząd skarbowy ma prawo nałożyć karę w wysokości karę - od 1/10minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności. Oznacza to, że jeśliaktualne minimalne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosi 2600 zł to kara zanieuregulowanie podatku może wynieść od 260 do nawet 52 tys. złotych.

W przypadku spóźnienia się z płatnością należy niezwłocznie złożyć oświadczenie do urzędu (czynny żal) - przyznać się do winy i zobowiązać do uiszczenia zaległości finansowych wraz z odsetkami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości naliczeń i ewentualnej kary zależy od naczelnika urzędu skarbowego.

Kupno auta z komisu lub od handlarza - formalności

Kupując auto z komisu lub od handlarza trzebazwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie.

 • Podatek VAT

Pierwsza z nich dotyczy podatku VAT - wartoupewnić się, że uregulowane zostały kwestie płatności tego podatku, szczególniejeśli nabywany pojazd pochodzi z zagranicy i wcześniej należał np. do firmyleasingowej. Jeżeli po jakimś czasie okaże się, że podatek nie zostałuregulowany, urząd skarbowy zwróci się już bezpośrednio do kupującego w kwestiijego zapłaty. Wysokość podatku zależy od wartości samochodu - warto jednak pamiętać,że im droższy samochód, tym kwota podatku będzie wyższa.

 • Tzw. „umowa na Niemca”

Drugą ważną kwestią jest kompletność umowy,którą podpisujemy. Coraz rzadziej spotykaną, ale wciąż praktykowaną metodą jestumowa połówkowa, potocznie nazywana “umową na Niemca”. Polega ona na tym, żehandlarz sprowadza samochód z zagranicy na podstawie zwykłej umowy kupna, anastępnie już po powrocie do kraju sporządza fałszywą umowę in blanco, w którejumieszcza dane zagranicznego sprzedawcy, ale miejsce na dane kupującegopozostaje puste. Najczęściej tłumaczy klientowi, że jest jedynie pośrednikiemmiędzy sprzedawcą a kupującym. W efekcie jego dane nie widnieją na żadnymdokumencie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - handlarz najpewniej umyjeręce i w ogóle nie przyzna się do przeprowadzenia transakcji.

Zawarcie umowy połówkowej może mieć też dlanabywcy poważne konsekwencje prawne. Jeśli samochód pochodzi z kradzieży lubjest w leasingu, który firma przestała spłacać - może się okazać, że do naszychdrzwi zapuka policja i poprosi o wyjaśnienia. A jako że auto nie pochodzi zlegalnego źródła, to najpewniej my odpowiemy za to przed sądem, istniejemożliwość, że zostaniemy wzięci za współwinnych przestępstwa.

Istnieje też wysokie prawdopodobieństwo, żenabyty pojazd nie posiada ważnej polisy OC. Kiedy nowy właściciel spowodujewypadek zanim zarejestruje samochód - towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryjeani kosztów naprawy, ani ewentualnego zadośćuczynienia dla poszkodowanych wwypadku. Cała odpowiedzialność finansowa będzie spoczywać na nabywcy.

Również w przypadku usterki technicznejnabywcy, który podpisał umowę połówkową co do zasady nie przysługuje praworękojmi, bo...za nią odpowiada sprzedawca, a nie pośrednik. Co w momencie, wktórym dane sprzedawcy są fałszywe, a pośrednik nie przyznaje się do zawarcia znami transakcji sprzedaży? Niestety zostajemy z problemem i kosztami sami, a dochodzeniepraw w tej kwestii będzie znacząco utrudnione.

Kupiłem samochód, co dalej? Co zrobić po kupnie samochodu?

Wybrałeś, zdecydowałeś i kupiłeś samochód.Podobnie jak wielu innych nowych nabywców zastanawiasz się, co dalej? Pewnejest to, że czeka cię kilka niezbędnych formalności:

 • sprawdzenie, czy zakupione auto maważne ubezpieczenie OC,
 • wizyta w urzędzie komunikacji wcelu rejestracji pojazdu,
 • przegląd u mechanika lub w stacjikontroli pojazdów w celu wykonania badania technicznego i sprawdzenia ogólnegostanu auta.

Co z ubezpieczeniem zakupionego samochodu? Sprawdź, czy automa ważne OC

Jeśli kupując samochód stwierdzisz, że ma onoważne OC, nie musisz aktualnej polisy przepisywać na siebie. Oczywiście wchwili, w której wykupiona polisa wygaśnie, będziesz musiał wybraćubezpieczyciela lub przedłużyć umowę z obecnym, jeśli oferowane przez niegowarunki będą dla ciebie satysfakcjonujące. Jednak do momentu ważności polisymożesz jej używać bez zmiany danych, gdyż ubezpieczenie nie traci ważności przysprzedaży auta.

W przypadku nowego ubezpieczenia wartoprzejrzeć różne oferty. Na rynku jest coraz więcej firm oferujących polisysamochodowe, a więc konkurencja wzrasta. Co za tym idzie, jest większa szansana korzystniejsze oferty. Ubezpieczenie samochodu nie należy do najtańszychwięc każda oszczędność będzie tutaj na wagę złota.

To, o czym często zapominają kierowcy, tofakt, że polisa OC nie przedłuża się automatycznie. Oznacza to, że w chwili jejwygaśnięcia po naszej stronie leży obowiązek przedłużenia lub wykupienia nowej.

W 2020 roku maksymalne kary za brak ważnego OC wzrosły z 4500 zł do 5200 zł (2 minimalne wynagrodzenia krajowe brutto) za samochód osobowy. Wysokość kary zależy od długości przekroczenia terminu ubezpieczenia. W przypadku 14 dni jest to kara maksymalna (5200 zł), do 3 dni bez OC wynosi 20% pełnej opłaty karnej, natomiast w okresie 4-14 dni - 50% pełnej opłaty karnej.

Kupno samochodu a wizyta w Wydziale Komunikacji - rejestracja auta

Dokonując zakupu auta jesteśmy zobowiązanizgłosić ten fakt i zarejestrować auto  wwydziale komunikacji właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. W zależnościod miejsca, w którym mieszkasz mogą to być odpowiednio:

 • urząd starostwa powiatowego
 • urząd miasta
 • urząd dzielnicy

Aby zarejestrować auto należy pobrać ze stronyurzędu komunikacji właściwy wniosek, wypełnić go, a następnie złożyć w urzędziewraz z odpowiednimi załącznikami. To jakie załączniki będą wymagane zależy odtego czy samochód został zakupiony w Polsce czy za granicą.

Jeśli samochód został zakupiony w Polscebędziesz potrzebował:

 • dowódwłasności samochodu (w tym wypadku umowa kupna-sprzedaży),
 • dowódrejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym – jeżeli termin badania minął,będziesz musiał je wykonać na stacji kontroli i dołączyć zaświadczenie o jegopozytywnym wyniku,
 • kartapojazdu (jeżeli została wydana),
 • dotychczasowetablice rejestracyjne,
 • ważna polisaOC,
 • potwierdzenie dokonania opłat.

Rejestrację samochodu przeprowadzawłaściciel, a jeśli samochód ma więcej niż jednego właściciela, rejestracjapowinna odbywać się w obecności wszystkich zainteresowanych.

Należy pamiętać, że na rejestracjęsamochodu mamy 30 dni. Jeśli w tym terminie nie zarejestrujesz pojazdu wurzędzie, możesz otrzymać karę w wysokości od 200 do 1000 zł (nowe przepisyweszły w życie z dn. 1 stycznia 2020 r.).

Koszty związane z rejestracją na standardowychtablicach rejestracyjnych to ok. 180 zł (kwota ta zawiera opłaty za wydanietablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleniatymczasowego, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz koszty ewidencyjne).

Przegląd i gruntowny serwis zakupionego samochodu

Dość istotną kwestią przy okazji zakupusamochodu jest przegląd i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Trzebapamiętać o tym, że to użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzaniacorocznego, terminowego badania technicznego pojazdu. W 2020 roku cena takiegobadania waha się w przedziale 60-200 zł, w zależności od rodzaju pojazdu,dopuszczalnej masy, tego czy ma wbudowaną instalację gazową.


Ilekosztuje przegląd techniczny auta – sprawdź>>

Przed wyruszeniem w trasę warto również oddaćnowo zakupiony samochód do serwisu w celu sprawdzenia wszelkich potencjalnychusterek.

Co trzeba zrobić po sprzedaży samochodu? Sprzedaż auta krok po kroku

Sprzedając samochód również jesteś zobowiązanydo kilku formalności, oprócz przekazania kluczyków nowemu nabywcy i podpisaniaumowy sprzedaży.

Jako były właściciel jesteś zobowiązanypoinformować wydział komunikacji o zbyciu pojazdu. Podobnie jak kupujący maszna to 30 dni. Jeśli w tym czasie nie poinformujesz urzędu o sprzedaży możezostać na ciebie nałożona kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Aby poinformować urząd o zbyciu pojazdu należywypełnić odpowiedni formularz (znajdziesz go na stronie internetowej urzędu lubbezpośrednio w urzędzie, w wersji papierowej). Załącznikiem do formularzapowinna być umowa kupna-sprzedaży (do wglądu dla urzędu). Wszystkie dokumentymożesz dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć przez Internet zapomocą profilu zaufanego.

UWAGA!

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem faktu zbyciapojazdu - w przypadku, w którym nowy kierowca otrzyma mandat karny, a tyfigurujesz jako właściciel auta, ewentualna kara i punkty karne mogą zostaćnaliczone na twoje konto,

O sprzedaży auta należy także poinformowaćfirmę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel musi wiedzieć o zmianie właścicielapojazdu, żeby:

 • nie przedłużać ważności polisy,
 • przenieść ewentualną opłatękolejnych składek na nowego właściciela,
 • przypisać ewentualną szkodękomunikacyjną do nowego posiadacza pojazdu.

Firmę ubezpieczeniową należy poinformować o zbyciu pojazdu w terminie 14 dni od daty sprzedaży auta.

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ