Pożyczka z gwarantem, kredyt z poręczycielem - jak to działa?

Kim jest gwarant (żyrant, poręczyciel)?

Kim jest gwarant (żyrant, poręczyciel)?

Gwarant, nazywany też wymiennie żyrantem lub poręczycielem, to osoba, która zobowiązuje się spłacić zobowiązanie kredytowe w sytuacji, w której kredytobiorca lub pożyczkobiorca przestaje regulować raty w terminie. Gwarant (żyrant, poręczyciel) jest więc formą zabezpieczenia podmiotu udzielającego pożyczki lub kredytu.

Dla kogo pożyczka z gwarantem/kredyt z poręczycielem może być rozwiązaniem?

Pożyczka z gwarantem wiąże się z dodatkowym zabezpieczeniem, w związku z czym bank może jej udzielić osobom, dla których kredyt samodzielny, bez poręczenia, byłby nieosiągalny. 

Zaciągnięcie kredytu z poręczycielem to niewątpliwie dobre rozwiązanie dla osób o niskich dochodach, które mogą nie otrzymać kredytu bez gwaranta lub otrzymać kredyt w zdecydowanie niższej kwocie. Może to być też szansa dla osób, które nie mają historii kredytowej czy dla osób zatrudnionych za granicą, zarabiających w obcej walucie. 

weź pożyczkę
No items found.
Pożyczka z gwarantem - jak to działa?

Pożyczka z gwarantem - jak to działa?

Pożyczka z gwarantem angażuje w proces pożyczkowy osobę trzecią, która w przypadku niemożności spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, jest zobowiązana do uregulowania zadłużenia. Kto może zostać gwarantem i jakie wymagania trzeba spełnić?

Kto może zostać gwarantem pożyczki?

Aby zostać gwarantem pożyczki trzeba być osobą pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Wymagane jest też posiadanie polskiego obywatelstwa i ważnego dowodu osobistego. 

Jakie wymagania musi spełnić gwarant?

Oprócz dokumentów i kwestii formalnych, żyrant musi mieć wysoką wiarygodność kredytową - brak zaległości w spłatach zobowiązań w przeszłości (dobra historia kredytowa) oraz posiadać zdolność kredytową umożliwiającą mu ewentualną spłatę zobowiązań, w razie braku ich spłaty przez pożyczkobiorcę.  

Jaką odpowiedzialność bierze na siebie gwarant?

Poręczyciel kredytu lub pożyczki nie tylko poświadcza o wiarygodności finansowej kredytobiorcy, ale w razie braku spłaty zobowiązuje się na uregulowanie zobowiązania. Dzieje się tak w przypadku, kiedy dłużnik nie jest w stanie tego zrobić lub notuje się regularne opóźnienia w spłacie poszczególnych rat kredytu. Co istotne, poręczenie kredytu zmniejsza zdolność kredytową żyranta, tak więc musi się on liczyć z tym, że jeśli sam chciałby zaciągnąć kredyt, zostanie to wzięte pod uwagę i może wpłynąć na maksymalną kwotę kredytu lub w ogóle możliwość jego otrzymania. 

To jakie są zasady poręczenia jest ściśle określane w umowie - może być tak, że gwarant zgadza się na poręczenie tylko części kwoty lub zgadza się na żyrowanie kredytu tylko na określony czas. Są to kwestie indywidualne, które określa się między kredytobiorcą,  gwarantem i instytucją udzielającą kredytu lub pożyczki. 

Jeśli spłata kredytu z gwarantem zostanie zaprzestana, oto gwarant przejmuje dalsze regulowanie rat, co znacząco odbija się na jego budżecie domowym. Zanim więc zdecydujemy się na bycie poręczycielem, warto dokładnie przeanalizować sytuację, w której możemy się znaleźć w przypadku kłopotów kredytobiorcy. Jeśli gwarant również nie jest w stanie uregulować zobowiązania ponosi on podobne konsekwencje co dłużnik  - ryzykuje np. zajęciem majątku czy wynagrodzenia przez komornika.

Jeśli żyrant zostanie obciążony spłatą, ma prawo dochodzenia należności od dłużnika na drodze cywilnej lub sądowej - żyrant staje się wtedy wierzycielem dłużnika i może żądać zwrotu części lub całej kwoty. 

Wniosek o pożyczkę z gwarantem - jakie dane potrzebne od gwaranta i pożyczkobiorcy

Aby złożyć wniosek o pożyczkę z gwarantem niezbędne są pełne dane wnioskodawcy oraz gwaranta, potwierdzone ważnym dokumentem tożsamości. W zależności od tego, czy jest to kredyt w banku, czy pożyczka w firmie pożyczkowej, procedura weryfikacji może być nieco inna - bank może wymagać szczegółowych dokumentów poświadczających dochody czy zatrudnienie wnioskodawcy i gwaranta, dokładnie sprawdzana jest też ich wiarygodnośc kredytowa oraz zdolnośc kredytowa.

W przypadku pożyczek online proces jest nieco bardziej uproszczony, a weryfikacja gwaranta może odbywać się bez dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń - wystarczy wypełnienie wniosku i potwierdzenie, że dana osoba zobowiązuje się żyrować pożyczkę. Trzeba jednak pamiętać, że bardzo często wymagane jest osobiste stawienie się w placówce, w celu podpisania umowy między stronami.  

Jak długo trzeba czekać na przyznanie pożyczki z gwarantem

Przyznanie pożyczki z gwarantem może zająć nieco więcej czasu niż przyznanie standardowej pożyczki online, ale możliwe jest jej uzyskanie również w dniu złożenia wniosku - wszystko zależy od procesu wewnętrznego firmy oraz dnia i godziny wpływu wniosku.

W przypadku pożyczki, którą poręcza osoba trzecia, konieczne jest podpisanie umowy ze wszystkimi stronami. Oznacza to, że wnioskować można online, ale ostateczne potwierdzenie decyzji i otrzymanie pieniędzy odbywa się dopiero po weryfikacji i podpisaniu umowy pożyczkowej przez wszystkie strony zainteresowane. 

Firma pożyczkowa ma też prawo żądać przedstawienia dokumentów, które będą służyć do sprawdzenia wiarygodności żyranta - np. umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach czy dostarczenia wyciągu z konta bankowego. 

Przelew pożyczki na konto gwaranta - dlaczego?

Pożyczki z poręczeniem jeszcze do niedawna stanowiły jedyny rodzaj pożyczek, w których pieniądze wypłacane były na konto żyranta, a nie wnioskodawcy. Obecnie proceder ten nie ma już miejsca i na rynku nie ma legalnie działających podmiotów, które w ten sposób dokonywaliby wypłaty środków.

weź pożyczkę
Pożyczka z gwarantem online - czy jest możliwa?

Pożyczka z gwarantem online - czy jest możliwa?

Pożyczka z gwarantem online jest możliwa i może z niej skorzystać niemal każdy zainteresowany. Zazwyczaj decydują się na nią osoby z nieregularnymi dochodami lub niską zdolnością kredytową czy złą historią kredytową. Dla takich osób jest to czasami jedyna możliwość uzyskania wsparcia finansowego. 

Gdzie po pożyczkę z gwarantem? Kto jej udziela?

Pożyczka z gwarantem to produkt finansowy oferowany zarówno przez banki, jak i firmy pożyczkowe. Zasady ich udzielania mogą się różnić w zależności od miejsca składania wniosku oraz wewnętrznych procedur instytucji udzielającej pożyczki.  

weź pożyczkę
Kredyt z poręczycielem w banku - jak to działa?

Kredyt z poręczycielem w banku - jak to działa?

Kredyt z poręczycielem w banku polega na zawarciu umowy między trzema stronami - bankiem, kredytobiorcą i poręczycielem. Kto ostatecznie podpisuje umowę, jakie są wymagania wobec żyranta? Czy osoba już posiadająca kredyt może zostać żyrantem i kiedy żyrant może się wycofać z transakcji?

Na czym polega kredyt z żyrantem - kto podpisuje umowę z bankiem?

W przypadku kredytu z żyrantem podpisywane są dwie umowy - pierwsza zawierana jest pomiędzy bankiem i kredytobiorcą, druga - pomiędzy bankiem i poręczycielem. W tej drugiej najważniejszym punktem jest  zobowiązanie się żyranta do spłaty długu, w razie gdyby kredytobiorca tego nie zrobił.

Jakie informacje powinna zawierać umowa kredytu z poręczeniem? Poniżej te, których na pewno nie powinno w niej zabraknąć:

 • dane osobowe stron zawierających umowę.
 • szczegóły dotyczące umowy, tj. wysokość kredytu, okres spłaty, wysokość odsetek etc.,
 • stopień odpowiedzialności poręczyciela za dług (poręczenie może być terminowe, dotyczyć tylko części kwoty, zapisu o braku spłaty ewentualnych odsetek),
 • możliwości egzekwowania długu od głównego kredytobiorcy (np. zajęcie majątku dłużnika przed żądaniem spłaty długu przez żyranta),
 • prawo do wglądu/ informacji nt. spłaty długu,
 • zobowiązanie kredytobiorcy do oficjalnego poinformowania żyranta o spłacie całości zadłużenia.

Kto może zostać poręczycielem kredytu w banku - jakie mogą być wymagania dla żyranta?

Poręczycielem kredytu może być tylko osoba pełnoletnia, spokrewniona (ale nie małżonek, gdyż zdolność kredytowa małżeństw jest obliczana wspólnie) lub niespokrewniona, która spełnia poniższe wymagania:

 • posiada stałe i stabilne źródło utrzymania, przekładają się na zdolność kredytową,
 • na korzyść działa dłuższy staż pracy,
 • jest w stanie przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów za ostatnie 3 lub 6 miesięcy (w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wpis do CEIDG, a w przypadku emerytów i rencistów - odcinki lub wyciągi z emerytury lub renty,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenie o nieistnieniu wspólnoty majątkowej – jeśli poręczyciel jest w związku małżeńskim lub zaświadczenie stwierdzające, że nie żyrant nie jest w związku małżeńskim,
 • pozytywna historia kredytowa. 

Czy mając kredyt można być żyrantem?

Osoba, która jest żyrantem ma możliwość wzięcia kredytu na swoje konto. Warunkiem uzyskania jest oczywiście zdolność kredytowa wnioskodawcy i możliwość spłaty obydwu długów jednocześnie, gdyby zaistniała taka sytuacja. Fakt bycia żyrantem może mieć więc wpływ na obliczanie zdolności kredytowej. 

Umowa żyrowanego kredytu - co powinna zawierać? Na co zwrócić uwagę?

Umowa żyrowanego kredytu powinna zawierać przede wszystkim dane osób zawierających umowę oraz szczegóły dotyczące kredytu. Nie powinno zabraknąć przejrzystej informacji o kwocie kredytu, okresie i formie spłaty, odsetkach i innych kosztach. 

Osoby będące żyrantem powinny zwrócić uwagę na to, aby w umowie znalazł się zapis dotyczący stopnia odpowiedzialności żyranta za dług oraz postępowania w przypadku braku spłaty długu przez kredytobiorcę. Można bowiem poręczyć dług tylko terminowo lub tylko do konkretnej sumy (nie całości). Warto też sprawdzić, czy w umowie widnieje zapis o tym, że w przypadku nieterminowej spłaty bank najpierw dokonuje zajęcia majątku dłużnika, a dopiero potem zwraca się do żyranta. 

Czy poręczyciel kredytu może się wycofać?

Poręczyciel nie może się wycofać z poręczenia w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Istnieje jednak wyjątek - kiedy kredyt jest spłacany zgodnie z zapisami umowy kredytowej, a kredytobiorca jest w stanie przedstawić dodatkową formę zabezpieczenia kredytu i bank jest w stanie ją zaakceptować, poręczyciel ma prawo wycofać się z poręczenia. 

Kiedy żyrant musi spłacić kredyt?

Żyrant jest zobowiązany spłacić kredyt w momencie, w którym kredytobiorca nie jest w stanie tego zrobić. Jeśli umowa kredytu z gwarantem nie zawiera zapisu o tym, że żyrant odpowiada za spłatę dopiero po zajęciu majątku kredytobiorcy, to bank ma prawo od razu zwrócić się do żyranta o uiszczenie należności. Kredyt musi zostać spłacony także w sytuacji, w której żyrant jest wciąż gwarantem - nawet jeśli umowa jest terminowa - ale braki w spłacie nastąpiły przed wygaśnięciem poręczenia, to poręczyciel jest zobowiązany spłacić dług. 

Źródła:

https://www.bik.pl/poradnik-bik/poradnik-dla-poreczyciela

weź pożyczkę