Powrót
4/2/2021

Zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku

Autor
Anna Dobrzanska

Zerowy PIT, czyli ulga podatkowa dla młodych do 26 roku życia weszła w życie z początkiem sierpnia 2019 r. Wprowadzone przepisy zakładają, że wszyscy podatnicy, którzy nie ukończyli 26 lat i ich dochody nie przekroczyły w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Co jeszcze warto wiedzieć o PIT dla młodych? Kto dokładnie może z niej skorzystać?

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Zwolnienie z podatku do 26 roku życia – kto może skorzystać?
 2. Zerowy PIT – co oznacza PIT 0 dla młodych?
 3. Limit przychodów do skorzystania z ulgi podatkowej dla młodych?
 4. Ulga dla młodych a praca za granicą?
 5. Co ze składkami ZUS przy uldze dla młodych?
 6. Umowa o pracę i umowa zlecenie jednocześnie - łączenie różnych źródeł przychodów a możliwość skorzystania z ulgi do 26 roku życia
 7. Jakich przychodów nie dotyczy ulga? Które wynagrodzenia zostaną opodatkowane?

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia – kto może skorzystać?

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać jedynie osoby, które:

 • nieukończyły 26 roku życia,
 • uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, innymi słowy są zatrudnione np. na umowie opracę lub umowie zlecenia,
 • ich dochody w skali roku nie przekroczyły 85 528 zł.

Uwaga! Zwolnienie od podatku następuje w wyniku spełnienia jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

ulga dla młodych do 26 roku życia - kogo dotyczy zerowy pit

Zerowy PIT – co oznacza PIT 0 dla młodych?

Wprowadzenie zerowego PIT-u niewpływa na koszty pracodawcy, ale może korzystnie wpłynąć na poprawę sytuacjimłodego podatnika. Wyższy dochód daje możliwość łatwiejszego usamodzielnieniasię i zachęca do aktywizacji na rynku pracy. Dzięki zwolnieniu z podatku PITmłode osoby, dopiero wkraczające na rynek pracy, mogą zaoszczędzić w skali rokuod kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (w rozliczeniu za 2020 rok może tobyć min. 1455 zł a maksimum 5792 zł w skali roku). Zysk jest oczywiścieproporcjonalny do zarobków - imwiększe wynagrodzenie, tym bardziej korzystna jest ulga na PIT. Trzebajednak przy tym pamiętać, aby nie przekroczyć ustalonego w ustawie limituprzychodów.

Limit przychodów do skorzystania z ulgi podatkowejdla młodych?

Ulga dla młodych zaczęłaobowiązywać od 1 sierpnia 2019 roku. W związku z tym kwota limitu w zeznaniupodatkowym składanym za ten rok właśnie została obliczona proporcjonalnie doobjętych ulgą miesięcy i wynosiła 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienieobowiązywało przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

W 2020 roku limit ten wzrósł do 85 528 zł, gdyż obejmował już cały rok podatkowy. W związku z tymosoby składające w tym roku zeznanie podatkowe za 2020 roku, aby skorzystać zulgi dla młodych, nie mogą w swoich przychodach przekroczyć powyższej kwoty.

ulga dla młodych do 26 roku życia - limit dochodów

Ulga dla młodych a praca za granicą?

Jeśli młody podatnik uzyskał wdanym roku podatkowym przychody zarówno w kraju, jak i poza nim, to dochody zwykonanej pracy podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym praca jestwykonywana. Aby uniknąćpodwójnego opodatkowania tych samych dochodów, między państwami są zawieraneumowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosuje się w związku z tym dwiemetody:

 • Metoda wyłączenia z progresją, która oznacza, że dochód osiągnięty za granicą wyłącza się z podstawyopodatkowania w Polsce. Jego wysokość bierze się pod uwagę jedynie przyustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu wPolsce według skali podatkowej.

Oznacza to, że jeżeli:

 • uzyskujesz dochody wyłącznie za granicą i są one zwolnione w Polsce odpodatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie musiszskładać zeznania,
 • poza wymienionymi wyżej dochodami uzyskujesz również dochody podlegająceopodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej albo osiąga je twój małżonek ichcesz rozliczyć się z nim wspólnie – masz obowiązek złożenia zeznania irozliczenia dochodów według metody wyłączenia z progresją.

Metoda ta ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy z krajem, z któregouzyskujemy dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania(np. Niemcy).

 • Metoda proporcjonalnegoodliczenia któraoznacza, że dochód osiągany za granicą jest także opodatkowany w Polsce,ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.Odliczenie to jest jednak możliwe tylko do wysokości podatku przypadającegoproporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda ta może mieć zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy z krajem, z któregouzyskujemy dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania(np. Austria, Holandia, Kazachstan, Rosja, Słowenia, USA), jak i wtedy gdy braktakiej umowy (np. Irak, Libia, Afganistan, Brazylia).

Podsumowując - dochody z kraju, w którym obowiązuje metodawyłączenia z progresją nie są brane pod uwagę do limitu ulgi dla młodych,natomiast dochody z kraju, gdzie obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczeniauwzględniane są w ramach limitu ulgi dla młodych.

Coze składkami ZUS przy uldze dla młodych?

Ulga w PIT dla osób do 26 r.ż. nie zwalnia z zapłatyskładek na ZUS i NFZ (jeśli podatnik jest objęty ubezpieczeniami społecznymioraz ubezpieczeniem zdrowotnym). Co do zasady, odliczenie składek ZUS odwynagrodzenia osób młodych jest obowiązkowe.

ulga dla młodych a składki zus i nfz

Umowa o pracę i umowa zlecenie jednocześnie – łączenie różnych źródeł przychodów a możliwość skorzystania z ulgi do 26 rokużycia

W przypadku przychodów z dwóchróżnych źródeł jednocześnie - np. z umowy o pracę i umowy zlecenie, możepojawić się wątpliwość, do którego wynagrodzenia zastosować ulgę dla młodychoraz do których przychodów stosować limit ulgi, jeśli umowy są realizowanejednocześnie.

Aby ustalić, do których zotrzymywanych wynagrodzeń stosować ulgę, potrzebne jest przygotowaniezestawienia dat, w których dochodziło do wypłaty wynagrodzeń z tytułu każdej zzawartych umów. Za datę uzyskania przychodu uznaje się bowiem datę otrzymaniawynagrodzenia z umowy o pracę lub zlecenie.

Składając zatem rozliczenie podatkowe za 2020 rok podatnik musi sprawdzić w tabeli daty otrzymywanych wynagrodzeń i objąć zwolnieniem wyłącznie te, które były wypłacane od 1 stycznia do końca roku, ale tylko do wysokości limitu 85.528 zł. Dochody przekraczające ustalony limit nie będą objęte ulgą.

Jakich przychodów nie dotyczy ulga? Którewynagrodzenia zostaną opodatkowane?

Z ulgi nie będą mogłyskorzystać, a tym samym zapłaty podatku nie unikną osoby, które:

 • uzyskująprzychody w oparciu o umowę o dzieło,
 • prowadząwłasną działalność gospodarczą,
 • pobierajązasiłki chorobowe,
 • przebywająna urlopie macierzyńskim,
 • pobierajązasiłek dla bezrobotnych,
 • pobierająświadczenia rehabilitacyjne,
 • pracująw oparciu o studenckie umowy stażowe lub umowy o praktyki absolwenckie.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych

https://www.podatki.gov.pl/media/5974/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-ulga-dla-m%C5%82odych-14-kwietnia-2020-r.pdfhttps://powroty.gov.pl/rozliczenia-podatkowe-a-dochody-z-wiecej-niz-jednego-kraju-5306

No items found.

Najnowsze porady