Powrót

Co można odliczyć od podatku? Ulgi podatkowe 2024

10.1.2024
Co można odliczyć od podatku? Ulgi podatkowe 2024
Autor

Co można odliczyć od podatku? Poznaj najpopularniejsze rodzaje przysługujących podatnikom ulg podatkowych i dowiedz się, czy możesz z nich skorzystać i na jakich zasadach.

Ulga dla młodych do 26 r.ż. - jak skorzystać z tzw. zerowego PIT

Ulga dla młodych weszła w życie w sierpniu 2019 roku i wedle przepisów z nią związanych wszyscy podatnicy, którzy nie ukończyli 26 lat i ich dochody nie przekroczyły w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł, mieli nie zapłacić podatku dochodowego.W 2022 roku nastąpiła zmiana - po przekroczeniu kwoty 85 528 zł obowiązuje jeszcze kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł  - w związku z czym, podatku nie zapłacą osoby, których przychody roczne nie przekroczyły kwoty 115 528 zł

Trzeba pamiętać, że podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi dla młodych, oprócz kryterium wieku i dochodowego, muszą spełnić jeszcze jeden warunek - być zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę zlecenie, osoby, które osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego oraz przebywające na zasiłku macierzyńskim. 

Tylko spełnienie wszystkich wymienionych kryteriów uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej. 

Ulga na Internet - dla kogo i na jakich zasadach?

Kryteria korzystania z ulgi na Internet zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie mogą skorzystać z niej podatnicy, którzy korzystają z dostępu do sieci, którzy nie korzystali wcześniej z odliczenia ulgi na Internet. 

Ulga na Internet nie przysługuje tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą i koszty Internetu zaliczają do kosztów działalności oraz osoby, które skorzystały z ulgi na Internet w latach ubiegłych i nie spełniają kryterium odliczenia bezpośrednio następujących po sobie lat. Uldze nie podlegają też wydatki na modernizację, instalację, naprawę, obsługę techniczną sieci internetowej.

Ulga prorodzinna na dziecko - dla kogo i na jakich zasadach?

Ulga podatkowa na dziecko przysługuje osobom, które spełnią określone warunki. Aby skorzystać z ulgi trzeba być rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka i rozliczać się w formie PIT-36 lub PIT-37. Powyższe kryteria tyczą się rodziców i opiekunów, ale aby mieć możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, dziecko, na które chcemy otrzymać ulgę, również musi spełniać określone warunki m.in.: mieć mniej niż 18 lat lub mniej niż 25 lat w przypadku kiedy uczy się lub studiuje i pozostaje na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych. Kryterium wieku nie obowiązuje tylko w przypadku dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Oprócz wymienionych istotne jest również kryterium dochodowe. Czy ulga przysługuje tylko na 1 dziecko? Dowiedz się więcej z naszego artykułu: Ulga na dziecko i wysokość kryterium dochodowego

Ulga termomodernizacyjna - kto może z niej skorzystać i co dokładnie podlega uldze?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W przypadku tego rodzaju ulgi maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, czy też ilości posiadanych nieruchomości. Co jednak istotne, jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Będą to wszelkiego typu materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostały określone w wykazie Ministerstwa Finansów. Przeczytaj nasz artykuł na ten temat i dowiedz się: 

Ulga rehabilitacyjna - komu przysługuje i na jakich zasadach?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom, które posiadają status osoby niepełnosprawnej potwierdzony orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, pobierają rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy lub mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i ponoszą z tego tytułu wydatki (nieprzekraczające jednak kwoty 16 061,28 zł w skali roku)

W przypadku wydatków limitowanych maksymalna kwota ulgi wynosi maksymalnie 2280 zł. W przypadku wydatków nielimitowanych można odliczyć całą wartość poniesionych kosztów. 

Aby ubiegać się o ulgę rehabilitacyjną należy posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzję o przyznaniu renty oraz rachunki i pokwitowania wydatków i kosztów poniesionych z tytułu wydatków na rehabilitację. 

Jakiego typu wydatki można odliczyć i czym są wydatki limitowane i nielimitowane?

Do wydatków limitowanych należy zaliczyć m.in.: opłacenie przewodników osób niewidomych (I i II grupa) oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (I grupa), utrzymanie psa asystującego, używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, zakup leków.

Do wydatków nielimitowanych można zaś zaliczyć m.in:  adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opiekę pielęgniarską w domu, opłacenie tłumacza języka migowego.

No items found.

Ulga na emeryturę (IKZE) - jak z niej skorzystać?

Ulga na emeryturę przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), ryczałtem ewidencjonowanym lub liniowo (19% podatku, PIT-36L). Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W rozliczeniu za 2023 roku kwota limitu IKZE wynosi 8322 zł (12 483 zł dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

W przypadku tego rodzaju ulgi istnieją pewne limity i ograniczenia. Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca na jedno konto IKZE, nie można prowadzić konta na IKZE na rzecz swojego dziecka lub podopiecznego.

Ulga za złe długi - kto może z niej skorzystać?

Ulga za złe długi to rozwiązanie stosowane już od dawna w podatku VAT, mające pomóc przedsiębiorcom, których kontrahenci długo zwlekają z dokonaniem płatności za fakturę. 

Od 1 stycznia 2020 r. ulga na złe długi odnosi się także do podatku dochodowego, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą „odzyskać” zapłacony podatek dochodowy od sprzedaży, za którą nie uzyskali zapłaty po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie. Dłużnicy muszą natomiast zwiększyć podstawę opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

Kto może skorzystać z tego rodzaju ulgi?  Dotyczy ona wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą, które opłacają podatek: na zasadach ogólnych, są objęte podatkiem liniowym, podatkiem ryczałtowym lub opłacają podatek dochodowy od osób prawnych.

Ulga za złe długi w PIT jest możliwa po stronie wierzyciela i obowiązkowa po stronie dłużnika, gdy dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji oraz nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę oraz transakcja została zawarta w ramach działalności wierzyciela i dłużnika, z których dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga za pracę za granicą - kto może z niej skorzystać?

Ulga przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, które wykonywały pracę za granicą w kraju, z którym Polska ma zawartą niekorzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w której zastosowano tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Są to np. Australia, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Irlandia, Izraele, Japonia, Kanada, Litwa, Norwegia, Portugalia, Rosja, Słowacja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ZEA.

Dochody zagraniczne będą wówczas opodatkowane w Polsce, ale odliczeniu będzie podlegać podatek zapłacony od nich za granicą. Ulga abolicyjna dodatkowo zmniejsza podatek do zapłaty w Polsce – tak jakby miała zastosowanie korzystniejsza dla podatników metoda wyłączenia z progresją (w ramach której dochody zagraniczne są zwolnione, ale są brane pod uwagę przy ocenie, czy do polskich dochodów ma zastosowanie stawka 12 czy 32%).

Ulga przysługiwała w całości jeszcze tylko w rozliczeniu za 2020 r. Od 2021 r. jej wysokość została drastycznie ograniczona (do limitu 1360 zł odliczenia).

Ulgę abolicyjną stosuje się tylko do przychodów z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej oraz z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium RP działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej, publicystycznej.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ