Powrót

Praca zdalna - zmiany w prawie pracy, nowe przepisy

30.4.2023
Praca zdalna - zmiany w prawie pracy, nowe przepisy
Autor

Przepisy dotyczące pracy zdalnej weszły w życie 7 kwietnia 2023 roku, a jej definicja weszła na stałe do Kodeksu pracy. Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy, a na co pracownicy? Jakie są zasady wykonywania pracy zdalnej i czy pracodawca może odmówić jej wykonywania? Przedstawiamy zmiany po najnowszych aktualizacjach w prawie pracy.

 

Co to jest praca zdalna? Definicja pracy zdalnej w Kodeksie Pracy

 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy za pracę zdalną uznaje się pracę polegającą na wykonywaniu obowiązków służbowych całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Wykonywanie pracy zdalnej pracodawca może ustalić z pracownikiem zarówno w momencie zawierania umowy o pracę, jak i podczas trwania zatrudnienia. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie), stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy.

 

Kogo dotyczą nowe przepisy o pracy zdalnej?

 

Nowe przepisy dotyczące wykonywania pracy zdalnej dotyczą wszystkich pracowników wykonujących pracę zdalną lub pracę w trybie hybrydowym. Przestrzeganie przepisów dot. pracy zdalnej obowiązuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę.

 

Przepisy mają zastosowanie również dla pracowników, którzy czasowo, z powodu wyższej konieczności, zostali skierowani do wykonywania pracy zdalnej, m.in. w przypadku:

 

●      obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,

●      w którym z powodu siły wyższej (np. pożar lub zalanie zakładu pracy) zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie będzie czasowo możliwe.       

Zasady wykonywania pracy zdalnej

 

Ustawa wprowadza również obowiązek ustalenia zasad pracy zdalnej. Mogą być one zawarte:

 

●      w porozumieniu między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (ZOZ),

●      w regulaminie stworzonym przez pracodawcę - w przypadku gdy w zakładzie pracy nie ma powołanego ZOZ lub w sytuacji braku porozumienia z ZOZ.

 

W przypadku, gdy u pracodawcy nie będzie obowiązywało porozumienie ani regulamin pracy zdalnej – będzie ona mogła zostać zastosowana na wniosek zainteresowanego pracownika.

Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

 

To pracodawca decyduje czy praca jest wykonywana zdalnie, czy stacjonarnie lub w sposób hybrydowy. Nie może jednak odmówić pracy zdalnej w kilku wyjątkowych przypadkach:

 

●      gdy wniosek składa pracownica w ciąży,

●      gdy wniosek o pracę zdalną składa pracownik wychowujący dziecko do 4 r.ż.,

●      pracownikowi sprawującemu opiekę nad osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

●      pracownikowi o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy, to jest:

- pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, to jest zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

- pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Odmowa pracy zdalnej będzie możliwa tylko w sytuacji, w której wykonywanie pracy zdalnie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj i organizację pracy. W takiej sytuacji istnieje konieczność poinformowania o tym pracownika.

 

Praca zdalna okazjonalna - w jakich sytuacjach?

 

Praca zdalna okazjonalna jest  udzielana na wniosek pracownika (pracodawca nie musi wyrazić zgody na taką pracę) w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym. Nie ma też konieczności stosowania niektórych przepisów dot. pracy zdalnej - np. zapewnienia materiałów i narzędzi do pracy.

 

O pracę zdalną mogą też wnioskować pracownicy zaliczający się do tzw. przypadków wyjątkowych (wymienionych w poprzednim nagłówku).

No items found.

Praca zdalna w domu - co pracodawca powinien zapewnić?

 

Pracodawca zlecający pracę zdalną jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi:

 

●      niezbędnych materiałów i narzędzi do wykonywania pracy zdalnej,

●      zapewnienia instalacji, serwisu i konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych oraz pokrycia kosztów serwisowania i napraw,

●      pokrycia innych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (jeśli są one wskazane w regulaminie lub porozumieniu z ZOZ).

●      zapewnienia szkoleń i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania pracy zdalnej,

●      umożliwienia pracownikowi zdalnemu przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktu z innymi pracownikami, korzystania z pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie firmy.

 

Praca zdalna a BHP - co w razie wypadku w pracy?

 

Pracodawca jest obowiązany stosować przepisy bhp wynikające z Kodeksu pracy również wobec pracownika wykonującego pracę zdalną. Wyłączeniu podlegają jednak:

 

●  obowiązek organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp (ten obowiązek spoczywa na pracowniku);

●  obowiązek dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego

●  obowiązki z rozdziału III - dotyczą one pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych,

●  obowiązki dotyczące urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej,

●  obowiązki dostarczania napojów i posiłków profilaktycznych,

●      obowiązki zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Co istotne szkolenia z zakresu bhp mogą się odbywać w formie elektronicznej. Niedopuszczalne jest zlecanie podczas pracy zdalnej prac:

●  szczególnie niebezpiecznych,

●  w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych,

●      z zastosowaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących.

Przed dopuszczeniem do pracy zdalnej pracodawca będzie obowiązany do opracowania oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.

Co w przypadku wypadku w pracy? Do badania wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy – z uwzględnieniem konstytucyjnego prawa pracownika do ochrony prywatności oraz niezakłócania miru domowego. Pracodawca będzie musiał też powołać zespół powypadkowy w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Oględziny miejsca wypadku, jeśli to konieczne są przeprowadzane niezwłocznie po ustaleniu terminu z pracownikiem. Jeśli nie są konieczne - można odstąpić od ich wykonywania

 

 

Źródła:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-zdalna

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-zdalna---pytania-i-odpowiedzi

 

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) [dostęp: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000240 ]

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ