Powrót

Odroczenie terminu płatności podatku - kto może złożyć wniosek?

13.5.2024
Odroczenie terminu płatności podatku - kto może złożyć wniosek?
Autor

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz dokonać płatności podatku w wyznaczonym terminie, możesz wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu zapłaty. Kto może o niego wnioskować i jakie należności podatkowe podlegają odroczeniu? Skąd pobrać wniosek i gdzie go złożyć oraz co zrobić, jeśli przekroczymy odroczony już termin spłaty?

Kiedy można wnioskować o odroczenie terminu płatności podatku?

Odroczenie terminu płatności podatku to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas. Decyzja o odroczeniu jest uznaniowa i to urząd decyduje czy przyzna podatnikowi prawo do zapłaty w późniejszym terminie. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy wniosek i spełnimy wszystkie wymagania, które uprawniają do odroczenia płatności, nie mamy gwarancji, że taka ulga zostanie wobec nas zastosowana. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i w razie wątpliwości urząd może zlecić kontrolę stanu majątkowego wnioskodawcy, aby sprawdzić, jak zapłata podatku wpłynie na jego sytuację życiową. 

Wniosek o odroczenie płatności może złożyć:  

 • podatnik
 • płatnik (na przykład pracodawca)
 • inkasent (na przykład osoba wyznaczona przez radę gminy do poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie w gminie)
 • spadkobierca podatnika lub płatnika
 • osoba trzecia.

W jakich sytuacjach można wnioskować o odroczenie terminu zapłaty podatku? Przy rozpatrywaniu wniosku brany jest pod uwagę:

 • interes podatnika - sytuacja, w której z powodów nadzwyczajnych lub przypadków losowych, podatnik nie jest w stanie zapłacić podatku w terminie - do powodów takich można zaliczyć np. utratę pracy czy losową utratę majątku;
 • interes publiczny - sytuacja, w której zapłata należności podatkowej powoduje konieczność sięgnięcia po pomoc ze środków państwowych, aby zaspokoić swoje bieżące potrzeby materialne. 

Istotne jest, aby we wniosku dobrze wyjaśnić i uzasadnić swoja sytuację tak, aby urząd nie miał wątpliwości, że odroczenie terminu zapłaty jest w naszym przypadku niezbędne. 

Jakie należności podatkowe można odroczyć?

Organ podatkowy, biorąc pod uwagę ważny interes podatnika lub interes publiczny, może odroczyć:

 • termin zapłaty podatku
 • termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku - jak napisać?

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku należy złożyć przed upływem tego terminu. Jeśli złożymy go później to automatycznie powstanie zaległość podatkowa i w takiej sytuacji oprócz podatku, będzie trzeba uiścić powstałą zaległość i odsetki od tejże zaległości. Tak więc, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i kosztów, jeśli wiemy, że nie możemy zapłacić należności w terminie, zawnioskujmy o odroczenie wcześniej. 

Skąd pobrać wniosek o odroczenie terminy płatności podatku

Wniosek możemy sporządzić sami lub pobrać wzór z oficjalnej strony, ważne by zawierał elementy niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia go przez urząd. Niezbędną będą:

 • dane wnioskodawcy, adres miejsca zamieszkania lub pobytu oraz NIP. Bez adresu wnioskodawcy wniosek nie zostanie rozpatrzony;

 • zakres żądania, czyli informacja, o co wnioskujemy - np. odroczenie terminu płatności podatku, a w przypadku zaległości podatkowej - o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz informacja, jakich należności, w jakiej wysokości i za jaki okres ma dotyczyć odroczenie. Należy zaznaczyć także, do kiedy chcemy odroczyć płatność;

 • uzasadnienie - w tej części podajemy okoliczności potwierdzające istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Podatnik powinien opisać swoją sytuację, przedstawić, dlaczego nie może zapłacić podatku, wskazując okoliczności, które uzasadniają odroczenie terminu płatności, np. długotrwały pobyt w szpitalu, nagła utrata pracy czy losowa utrata majątku itp.;

 • podpis składającego wniosek; 

 • załączniki - wszelkie dokumenty potwierdzające opisaną we wniosku sytuację. kopie lub oryginały wszelkich dokumentów, które pozwolą organowi podatkowemu zorientować się w sytuacji podatnika, np. jeśli podatnik twierdził, że przebywał w szpitalu powinien dołączyć wypis ze szpitala. Na potwierdzenie złej sytuacji finansowej można dołączyć także np. zaświadczenia z zakładu pracy, czy potwierdzające status bezrobotnego. Załączniki należy wymienić we wniosku;

No items found.

Jak uzasadnić wniosek

Uzasadnienie powinno zawierać wyjaśnienie, dlaczego podatnik nie może zapłacić podatku w terminie. Musi też zawierać istnienie interesu podatnika lub interesu publicznego. Powód nie może być błahy i musi mieścić się w kryteriach. Mogą to być wszelkie zdarzenia losowe, które dotknęły podatnika i które uniemożliwiają terminową płatność lub okoliczności, które zmuszają go do skorzystania z pomocy państwa, gdyż zapłata podatku wpływa bezpośrednio na jego bieżącą sytuację materialną.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, listownie lub skorzystać z opcji złożenia wniosku online. 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku

Wszelkie dokumenty potwierdzające informacje zawarte w uzasadnieniu wniosku. W zależności od sytuacji mogą to być np. wypis ze szpitala, zaświadczenie o byciu bezrobotnym czy o wypadku losowym, który wpłynął na sytuację materialną gospodarstwa domowego. 

Co jeśli przekroczymy odroczony termin płatności - konsekwencje

Nowym terminem płatności staje się dzień, w którym zgodnie z decyzją powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku. Określa tak art. 49 § 1 Ordynacji podatkowej. Nieuiszczenie całej kwoty objętej odroczeniem przed upływem nowego terminu płatności skutkuje wygaśnięciem decyzji przyznającej ulgę. Wygasa ona w całości. Stanowi o tym art. 259 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Rezultatem wygaśnięcia decyzji jest powrót do stanu sprzed udzielenia ulgi. Datą płatności podatku objętego odroczeniem staje się termin ustawowy. Odsetki za zwłokę nalicza się od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku, do dnia zapłaty (włącznie z tym dniem). 

Jeśli termin zapłaty podatku jest już prawie “zaraz”, a ty nie masz chwilowo środków, aby zapłacić w terminie, możesz rozważyć wzięcie krótkoterminowej pożyczki online w vivus.pl - pierwsza pożyczka w vivus.pl to RRSO 0% i masz aż 61 dni na spłatę. 

Źródła: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/293 

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-podatek 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ordynacja-podatkowa-16799056/art-259

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ