Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez Soonly Finance sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Soonly Finance sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa (dalej Administrator”).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  iod@soonly.pl lub listownie na ww. adres siedziby.

2. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a) Administrator przetwarza dane osób, które:

 1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

b) Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 2. zdjęcie profilowe;
 3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 4. treść Państwa komentarzy.
 5. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights", gromadzone dzięki plikom cookies.

3. Cele i podstawy przetwarzania

a) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

  (1) prowadzeniu fanpage pod nazwą vivus.pl na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);

  (2) prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a).

  (3) ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 2. Na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 3. Na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

 • a) upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • b) inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
 • c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • d) właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7. Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

 • a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;
 • d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8. Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.

9. Pozostałe informacje

 • a) Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • b) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo Soonly Finance sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem.