20 lipca 2021
Plan połączenia Vivus Finance sp. z o.o. z Platformą Vivus sp. z o.o.
Zarząd spółki Vivus Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 2
1 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 20 lipca 2021 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Vivus Finance sp. z o.o. nr 17/2021 plan połączenia spółki Vivus Finance sp. z o.o. ze spółką Platforma Vivus sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (spółką przejmowaną) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Platforma Vivus sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą Vivus Finance sp. z o.o.(łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Pliki do pobrania
Plan połączenia