Saldo

Saldo, rozumiane jako aktualna wartość na koncie w określonym dniu, jest efektem bilansowania całkowitych wpływów i wydatków. Odnośnie do kredytu, przez saldo kredytowe rozumie się sumę, którą pożyczkobiorca musi oddać bankowi, nie uwzględniając odsetek.