Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne to pojęcie odnoszące się do niepewności odnośnie do przyszłych zwrotów z inwestycji, która może wiązać się zarówno z możliwością osiągnięcia zysków wyższych niż oczekiwano, jak i ryzykiem poniesienia strat, w tym utraty części lub całego zainwestowanego kapitału. Jest to nieodłączny element inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ każda decyzja inwestycyjna niesie ze sobą pewien stopień niepewności co do wyników finansowych.

Ryzyko to w dużej mierze zależy od rodzaju dokonywanych inwestycji oraz warunków rynkowych. Inwestycje o wyższej potencjalnej stopie zwrotu często wiążą się z wyższym ryzykiem. Przykładowo, inwestowanie w akcje spółek giełdowych z reguły jest bardziej ryzykowne niż lokowanie środków w bezpieczne obligacje rządowe czy depozyty bankowe, ale potencjalne zyski również mogą być znacznie wyższe.

Ryzyko inwestycyjne może wynikać z różnych źródeł, takich jak zmienność rynkowa, niewypłacalność emitenta papierów wartościowych, zmiany stóp procentowych, zmiany kursów walutowych, czynniki polityczne i ekonomiczne czy działania konkurencji.

Zrozumienie i odpowiednie zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego i ochrony kapitału przed niekorzystnymi zmianami na rynku. Inwestorzy stosują różne metody minimalizowania ryzyka, takie jak dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, inwestowanie długoterminowe czy stosowanie instrumentów zabezpieczających.