Nominalna stopa zwrotu

Nominalna stopa zwrotu to wskaźnik procentowy określający wysokość przychodu generowanego przez inwestycję w odniesieniu do zainwestowanego kapitału, nie uwzględniając wpływu inflacji. Jest to podstawowa miara oceny efektywności inwestycji, która pozwala na porównanie zyskowności różnych opcji inwestycyjnych, analizując je pod kątem generowanych dochodów. Użycie nominalnej stopy zwrotu umożliwia inwestorom wstępną ocenę potencjalnej zyskowności, jednak nie uwzględnia ona realnej siły nabywczej zysków, co może być istotne przy długoterminowych inwestycjach w środowisku zmiennych stóp inflacji.