Powrót
21/5/2020

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – kiedy jest możliwe?

Autor
Anna Dobrzanska

Obecnie wiele umówzawieramy za pośrednictwem Internetu lub telefonu – czyli na odległość.Sugerujemy się zdjęciami produktów, czytamy ich opisy i radzimy się opiniikonsultantów. Nie zawsze jednak produkt lub usługa pokrywa się z naszymioczekiwaniami. Zdarza się również tak, że po przemyśleniu transakcji chcemyjednak z niej zrezygnować. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy możnaodstąpić od umowy zawartej na odległość i na jakich zasadach?

Przejdź do sekcji:

 1. Umowa zawarta na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa – co to jest?
 2. Umowa zawarta przez Internet
 3. Umowa zawarta przez telefon/SMS
 4. Umowa zawarta przez email
 5. Umowa zawarta przez kuriera
 6. Kiedy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość?
 7. W jakim terminie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?
 8. Oświadczenie lub wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość – jakie informacje zawrzeć?
 9. Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Umowa zawarta na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa – co to jest?

Każdy zakup produktu,usługi czy zaciągnięcie zobowiązania, jest formą zawarcia umowy. Ma to miejscenawet wtedy, gdy robimy zakupy w lokalnym sklepie spożywczym lub decydujemy sięna zakup nowych butów. Mamy tu do czynienia z zawarciem porozumienia dwóchstron, które po ustaleniu i przedstawieniu praw i obowiązków, zawierajątransakcję akceptując warunki. Oczywiście, w przypadku zwykłych zakupówinteresuje nas głównie cena i jakość produktu, a transakcja zawierana jestszybko. Sytuacja wymaga więcej uwagi, gdy mamy podpisać umowę dotyczącą usługitelekomunikacyjnej, pożyczki online lub wynajęcia mieszkania.

Nie wszystkie umowyzawieramy jednak w trybie tradycyjnym, czyli przy fizycznej obecności obustron. Coraz częściej możemy zrobić zakupy poprzez sklepy i platformyinternetowe, a także zamówić usługę przez telefon, sms lub mail. Proces tennazywamy zawarciem umowy na odległość.Nie jesteśmy fizycznie obecni w miejscu zakupu, ale wykorzystujemy do tego celuśrodki porozumiewania się na odległość. Przedsiębiorstwo przygotowujezorganizowany system zawierania umów bez fizycznej obecności klienta oraz zbiórzasad i procedur, przedstawionych w regulaminie i umowie. Konsumenci decydującsię na tego typu transakcję, podejmują decyzję na odległość.

Innym rodzajem umowyjest ta zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że decyzję ozawarciu umowy podejmujemy nie w siedzibie firmy, a w innym miejscu, ale zfizycznym kontaktem jej reprezentanta. O takiej umowie możemy mówić naprzykład, gdy:

 • prezentacja produktów odbyła się wlokalu konsumenta lub wynajętej do tego celu sali hotelowej;
 • zakupu produktów dokonano podczaswycieczki, na której to towar został przedstawiony klientowi;
 • kontakt indywidualny oraz osobistyz konsumentem miał miejsce poza lokalem, ale umowa została w nim zawarta.

Najczęściej umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorcy dotyczą transakcji z akwizytorami w mieszkaniu konsumenta lub podczas prezentacji ulicznej. Ważny jest tu fakt, że podjęcie decyzji zakupowej odbywa się przez zaskoczenie, klient nie szuka towaru lub usługi. Nie ma możliwości porównania ofert oraz gwarancji, że sprzedawca ma pełnomocnictwo od konkretnego przedsiębiorcy.

Umowa zawarta przez Internet

Wraz z rozwojem Internetu przed konsumentami otworzyły się nowe możliwości. Możemy swobodnie dokonywać zakupów produktów fizycznych i wirtualnych, zawierać umowy dotyczące usług telekomunikacyjnych i edukacyjnych, a także brać szybkie pożyczki przez Internet. Wystarczy wypełnić konkretny formularz, uiścić opłatę od razu lub w wyznaczonym terminie, a następnie czekać na produkt lub wykonanie usługi. Umowa zawarta przez Internet jest tak samo wiążąca, jak ta zawierana osobiście.

Umowa zawarta przez telefon/sms

Innym sposobem nazawarcie umowy na odległość jest zrobienie tego za pośrednictwem telefonu lubwiadomości sms. Oferta przedstawiana jest przez telefon podczas rozmowy, którajest nagrywana. Po odczytaniu treści umowy i naszej akceptacji jej warunków,dokonujemy transakcji. W większości przypadków po takim kontakcie wysyłana jestrównież wiadomość email, w celu potwierdzenia naszej decyzji. Umowę możemyzawrzeć także przez wiadomość tekstową, np. płacąc za film sms’em lub potwierdzającchęć dołączenia do programu lojalnościowego.

Umowa zawarta przez e-mail

Umowy możemy zawieraćrównież za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli zostaną przedstawione namkonkretne warunki, na które w sposób jasny i zrozumiały przystaniemy zapośrednictwem wiadomości elektronicznej, wtedy mamy do czynienia z umowązawartą przez e-mail. Możemy też wypełnić stosowny formularz, którego odesłaniebędzie równoznaczne z akceptacją warunków. Ta forma umowy, zgodnie z literąprawa, uznana jest za wiążącą.

Umowa zawarta przez kuriera

Decydując się nausługi przez Internet lub telefon, których ostateczną formą potwierdzeniabędzie przedstawienie dowodu osobistego, możemy skorzystać z pomocy kuriera. Toon przywiezie do naszego mieszkania lub biura stosowne dokumenty, które musimypodpisać. Sprawdzi też poprawność danych i zadba o ich doręczenie do nadawcy.Umowa zawarta przez kuriera zawierana jest na odległość, ponieważ nie jest onstroną umowy.

Kiedy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej naodległość?

Aby móc mówić o umowiezawartej na odległość, muszą zostać spełnione trzy warunki:

 • umowa została zawarta w ramachzorganizowanego systemu zawierania umów na odległość;
 • klient i przedsiębiorca nie sąfizycznie obecni podczas zawierania umowy;
 • wykorzystano środki porozumiewaniasię na odległość.

Jeśli powyższe warunkizostały spełnione, konsument może odstąpić od umowy nawet bez podawaniaprzyczyny. Określa się to mianem „prawa do namysłu”, które umożliwia klientowizapoznanie się z produktem lub usługą i ponowne rozważenie racjonalnościzakupu. Od umowy możemy odstąpić także wtedy, gdy towar jest wadliwy lubniezgodny z opisem przedstawionym na stronie internetowej lub przezkonsultanta. Ważne jest jednak to, że mamy ściśle określony termin naodstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Sprawdź też kiedy konsument ma prawo do zwrotu towaru>>

W jakim terminie można odstąpić od umowy zawartej naodległość?[1]

Konsument ma prawoodstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni kalendarzowych, a wsytuacji, gdy sprzedawca nie poinformuje go o tym prawie – termin wydłuża siędo 12 miesięcy. Kiedy w takim razie powinniśmy rozpocząć moment bieguwspomnianych 14 dni? Wszystko zależy od charakteru zawartej transakcji:

 • sprzedaż pojedynczego produktu – termin liczymy od doręczenia klientowi towaru;
 • zakup wielu towarów – czas zwrotu liczy się od dostarczenia konsumentowi ostatniej częścizamówienia;
 • regularne dostarczanie towaru – bieg terminu rozpoczyna się od daty otrzymania pierwszej rzeczy;
 • umowa dotycząca usługi – termin liczymy od dnia zawarcia umowy.

Aby dokonać zwrotutowaru należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.Od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy powinniśmy zwrócić towarprzedsiębiorcy w ciągu 14 dni. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca również ma 14dni na to, by zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Możejednak wstrzymać się do momentu, gdy towar zostanie mu dostarczony fizycznie idopiero od momentu odebrania zacząć liczyć dwa tygodnie.

Oświadczenie lub wzór odstąpienia od umowy zawartej naodległość – jakie informacje zawrzeć?[2]

Ustawa nie określadokładnej formy oświadczenia – można je złożyć na piśmie, odręcznie lub zapomocą specjalnego formularza, a następnie złożyć osobiście w lokaluprzedsiębiorcy, wysłać listem poleconym lub przez Internet (np. formularz,strona internetowa, email).

Ważne jest jednak to,by na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy znalazła się:

 •  data i miejsce złożenia,
 •  dane osobowe odstępującego od umowy;
 •  dane firmy z która zawarliśmy umowę;
 •  treść oświadczenia;
 •  odręczny podpis osoby składającej oświadczenieo odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w razie złożenia oświadczeniaosobiście albo za pośrednictwem poczty.

Wersja PDF

Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?[3]

Nie zawsze mamy jednakmożliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Można wskazać kilkatakich przypadków:

 • usługa została wykonana zawyraźną zgodą konsumenta – jeśli został onpoinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego wykonaniu straci prawodo odstąpienia;
 • cena lub wynagrodzenie zależnejest od wahań na rynku finansowym – przedsiębiorca niema możliwości wpływu na ostateczną kwotę, która zależna jest od np. zmianywartości waluty lub surowca;
 • produkt z krótkim terminemprzydatności – towar ulega szybkiemu zepsuciu się inie nadaje się do użycia;
 • towar jest nieprefabrykowany – przedsiębiorca wykonuje produkt wg specyfikacji dostarczonej przezklienta, dopasowanej konkretnie do jego potrzeb;
 • towar dostarczany wzapieczętowanym opakowaniu – rozpakowanie opakowaniajest jednoznaczne z brakiem możliwości zwrotu ze względów higienicznych i ochronyzdrowia lub jest to nagranie dźwiękowe, wizualne lub program komputerowy, niemożna ich zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • produkt jest częścią całości – towar, który chcemy zwrócić został nierozłącznie połączony z innymirzeczami;
 • dostarczenie dzienników,periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • napoje alkoholowe, których cenazależy od rynku finansowego – zakup napojówalkoholowych dostarczanych po upływie 30 dni, na których ostateczną cenęprzedsiębiorca nie ma wpływu;
 • aukcje publiczne – z wyłączeniem tych zawartych za pośrednictwem serwisów aukcyjnych;
 • usługa na wyraźne żądaniekonsumenta – na wyraźne żądanie klienta w celu pilnejnaprawy lub konserwacji sprzętu;
 • usługi hotelarskie, przewozowe,wypoczynkowe, czy sportowe – jeśli w umowie zostałoznaczony dzień lub okres świadczenia usługi;
 • treści cyfrowe na nośnikachmaterialnych – gdy świadczenie rozpoczęło się nawyraźną zgodę klienta przed upływem określonego terminu odstąpienia i popoinformowaniu go o tym fakcie przez przedsiębiorcę.

No items found.

Najnowsze porady