urząd skarbowy

Urząd skarbowy zajął mi konto – co robić?

Gdy nie wywiązaliśmy się z obowiązku płatności podatku, na nasze konto może wejść komornik skarbowy, ponieważ nieuregulowanie zobowiązania podatkowego czyni nas dłużnikami urzędu skarbowego. Jednym z najpopularniejszych środków egzekucyjnych stosowanych przez fiskusa wobec osób zalegających z płatnościami jest właśnie zajęcie rachunku bankowego podatnika. Jak sprawdzić, z jakiego powodu urząd skarbowy zablokował nam konto? Co możemy zrobić, aby zajęcie komornicze zostało zdjęte z rachunku?


Pożyczka dla zadłużonych i z komornikiem Vivus PL
Masz zadłużenie? Komornik zajął ci konto? Chcesz spłacić komornika?
Sprawdź, skąd możesz pożyczyć gotówkę, jakie możliwości mają zadłużeni i gdzie mogą szukać pomocy.
Dowiedz się więcej

Urząd skarbowy a zajęcie egzekucyjne

Jeśli świadomie unikamy uiszczenia zaległych podatków, musimy liczyć się z tym, że fiskus podejmie kroki, aby przymusowo ściągnąć od nas należne pieniądze. Jednym z narzędzi, którymi dysponuje urząd skarbowy w takich przypadkach, jest zajęcie rachunku bankowego podatnika. Warto pamiętać, że z tytułu nieopłaconych należności nasze konto może zablokować nie tylko US, ale także ZUS, jednostki samorządu terytorialnego czy Izba Celna.

O wszczęciu postępowania i zajęciu rachunku powinniśmy zostać powiadomieni przez komornika skarbowego listownie. Zgodnie z przepisami prawa administracyjnego niezależnie od tego, czy odbierzemy korespondencję z urzędu, czy ją zignorujemy, po dwóch tygodniach od nadania list uznaje się za doręczony. Tym samym w świetle prawa przyjmuje się, że dłużnik został poinformowany o powodzie założenia blokady.  

Urząd skarbowy zajmuje środki na koncie jedynie do wysokości należności podlegającej egzekucji. Rachunek bankowy nie zostaje więc zamknięty, a my możemy swobodnie dysponować kwotą, która przewyższa wysokość zajęcia.

szybka pożyczka

Dlaczego komornik sądowy zajął nam konto?

Zadaniem poborcy skarbowego jest egzekucja zaległości wobec urzędu skarbowego zarówno od osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Powodem zajęcia konta przez urząd skarbowy może być:

 • zaleganie z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych,
 • nieuiszczenie podatku od towarów i usług (PTU) lub podatku od nieruchomości,
 • uchylanie się od opłacenia podatku rolnego,
 • nieopłacone mandaty,
 • kary pieniężne wymierzone przez organy administracji publicznej,
 • nieuregulowanie opłat za abonament radiowo-telewizyjny,
 • zaległości w opłacaniu akcyzy od produktów tytoniowych i alkoholowych.

Po założeniu blokady dłużnikowi pozostaje ograniczony dostęp do środków znajdujących się na jego koncie bankowym. W przypadku osób fizycznych zaliczają się do nich przede wszystkim wynagrodzenie za wykonywaną pracę oraz zasądzone alimenty, świadczenia rodzinne czy dodatki pielęgnacyjne. Jeśli chcemy wypłacić pieniądze na jeden z powyższych celów, powinniśmy przedstawić odpowiednie dokumenty – w przypadku wynagrodzenia może być to odpis listy płac, zaś przy alimentach ciąży na nas obowiązek przedłożenia orzeczenia sądowego wraz z klauzulą wykonalności.

Sprawdź, na czym polega blokada środków na koncie>>

Postępowanie administracyjne w przypadku zaistnienia zaległości

W momencie zaistnienia długu komornik skarbowy kieruje do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej, jednocześnie wzywając instytucję do wstrzymania wypłat z rachunku bankowego dłużnika. Bank jest zobowiązany do przekazania wskazanej w wezwaniu kwoty fiskusowi lub zawiadomienia o niemożności dokonania wpłaty po 7 dniach od otrzymania zawiadomienia.  Równolegle z przekazaniem informacji o zadłużeniu do banku, poborca skarbowy zawiadamia nas o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W liście od urzędu skarbowego powinien znaleźć się odpis tytułu wykonawczego (chyba że dostaliśmy go już wcześniej) oraz odpis zawiadomienia przesłanego do banku. Zajęcie może objąć wszystkie konta, które otworzyliśmy w danym banku, jednak tylko do wysokości kwoty zadłużenia. Na poczet długu zablokowane zostaną bieżące środki, które znajdują się na naszym koncie oraz przyszłe wpływy na konto, do czasu spłacenia całego długu. Gdy to nastąpi, konto powinno zostać odblokowane, jednak dopiero wówczas, gdy urząd skarbowy poinformuje bank o uregulowaniu należności. Co ważne, samo spłacenia zadłużenia nie jest równoznaczne ze zdjęciem blokady, dlatego po uiszczeniu płatności powinniśmy upewnić się w urzędzie, że do banku zostało skierowane pismo o zakończeniu egzekucji.

Kwota wolna od zajęcia

Zgodnie z przepisami, komornik, zakładając blokadę na koncie, jest zobowiązany do pozostawienia nam kwoty wolnej od zajęcia, która jest różna w zależności od naszego statusu i rodzaju umowy z tytułu wykonywanej pracy.

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia reguluje prawo bankowe. Zgodnie z ustawą wynosi ona:

 • 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie dla osób zatrudnionych w oparciu
  o umowę o pracę.
 • 75% minimalnej emerytury miesięcznie dla osób pobierających świadczenia emerytalne. 

Kodeks pracy nie zabezpiecza w żaden sposób osób, które wykonują pracę z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło). W takim przypadku komornik skarbowy może zająć nawet całość wynagrodzenia na poczet spłaty należności.

Osoby, które są zatrudnione w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, aby wyliczyć właściwą dla swojego przypadku kwotę wolną od zajęcia, powinny przemnożyć minimalne wynagrodzenie przez część etatu wskazaną w umowie.

Sprawdź, ile może zabrać komornik>

Czy urząd skarbowy może zająć 500+?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego świadczenia alimentacyjne, rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, wychowawcze (do których należy 500+) oraz świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji komorniczej. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy zajęcie obejmuje całe konto bankowe, bez rozróżnienia źródła pochodzenia wpływających na niego przychodów. Urząd skarbowy z założenia nie ma wglądu do naszego rachunku bankowego. W praktyce oznacza to, że zasilenia konta tracą swoją tożsamość i poborca skarbowy nie jest w stanie rozróżnić, z jakiego tytułu pieniądze wpływają na nasze konto. Jeśli zauważymy, że zajęcie objęło również pieniądze, które otrzymaliśmy z tytułu 500+, powinniśmy niezwłocznie udać się do komornika skarbowego z prośbą o wykluczenie tych wpływów z zajęcia.

Zwolnione z egzekucji komorniczej są także alimenty, które również niekiedy mylnie blokowane są przez komornika. Gdy otrzymujemy alimenty od drugiego rodzica dziecka, nie wystarczy wskazać w tytule przelewu powodu wpłaty środków. Na spotkanie z komornikiem powinniśmy wziąć wówczas także orzeczenie sądu, na podstawie którego wypłacane są alimenty.

Co powinniśmy zrobić, gdy komornik zajął nam konto?

Jeśli zależy nam na tym, aby urząd skarbowy zdjął z naszego konta blokadę, możemy zgłosić zarzut zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego. Mamy na to 7 dni od momentu otrzymania odpisu tytułu wykonawczego. Alternatywnym rozwiązaniem jest zaproponowanie fiskusowi odroczenia długu bądź rozłożenie go na raty. Chcąc negocjować warunki spłaty zadłużenia, udajmy się prosto do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że to komornik skarbowy, nie bank, jest instytucją, która odpowiada za zajęcie naszego konta. Jeśli sytuacja finansowa pozwala nam na spłacenie zobowiązania, pamiętajmy o tym, by dopilnować odblokowania rachunku. Zaległości i wydłużający się okres spłaty mogą skutkować nałożeniem dodatkowych opłat egzekucyjnych i odsetek.

Zajęcie konta przez komornika. Co robić?>>

Czy zmiana banku pozwoli nam uniknąć egzekucji komorniczej?

Chociaż założenie nowego konta w innym banku i przeniesienie tam kolejnych wpływów wydaje się dobrym rozwiązaniem w momencie, gdy na nasz dotychczasowy rachunek wszedł fiskus, w dłuższej perspektywie nie jest to najlepszy pomysł. Otworzenie nowego konta nie jest oczywiście karalne, jednak nie uchroni nas przed egzekucją komorniczą. Urząd skarbowy może wysyłać zapytania dotyczące posiadanych przez dłużnika rachunków do wielu banków i prędzej czy później zablokuje nowo otwarte konto. Próby przechytrzenia fiskusa mogą również wpłynąć negatywnie na naszą ocenę w instytucjach finansowych, skutkując na przykład odmową kredytu lub wymówieniem limitu kredytowego na karcie.

Co zrobić, gdy urząd skarbowy nie poinformował nas o przyczynie zajęcia konta?

Gdy jesteśmy pewni, że zajęcia konta nie poprzedziła korespondencja z urzędu skarbowego, możemy złożyć skargę. Mamy na to 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o czynności egzekucyjnej. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

urząd skarbowy
Pożyczka dla zadłużonych i z komornikiem Vivus PL
Masz zadłużenie? Komornik zajął ci konto? Chcesz spłacić komornika?
Sprawdź, skąd możesz pożyczyć gotówkę, jakie możliwości mają zadłużeni i gdzie mogą szukać pomocy.
Dowiedz się więcej