Drukuj
Zapisz

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego


VIVUS FINANCE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego


Kredytodawca:


VIVUS FINANCE sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000418977,
NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268


Adres (siedziba):


ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa


Numer telefonu:


221 221 227, 22 206 21 21


Adres poczty elektronicznej:


kontakt@vivus.pl


Numer faksu:


Adres strony internetowej:


www.vivus.plwww.vivus.com.plPośrednik kredytowy:*


Intersale Services Limited z siedzibą na Gibraltarze, wpisana do Rejestru Spółek (Registrar of Companies) prowadzonego przez Companies House Gibraltar pod numerem 110426


Adres:


Suite 3 Second Floor Icom House, 1/5 Irish Town, Gibraltar


Numer telefonu:


Adres poczty elektronicznej:


Numer faksu:


Adres strony internetowej:2. Opis głównych cech kredytu


Rodzaj kredytu


Pożyczka gotówkowa


Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione


2500.00 PLN


Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki
sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne


Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny, przekazuje przelewem bankowym Kwotę Wypłaconą na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.


Czas obowiązywania umowy


Umowa Pożyczki Vivus.pl zawarta jest na czas określony do dnia całkowitej spłaty Kwoty Wypłaconej Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z Umowy.


Zasady i terminy spłaty kredytu


W przypadku udzielenia Pożyczki, będzie Pan/i zobowiązany/a do zwrotu Pożyczki wraz z odsetkami, wszelkimi opłatami i prowizjami w łącznej kwocie 2500.00 PLN w Terminie Spłaty Pożyczki, tj. do dnia 19.06.2018. Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie zaliczana kolejno na poczet:
a) Prowizji za Przedłużenie spłaty Pożyczki, w przypadku, jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy przedłużył termin spłaty Pożyczki;
b) Odsetek;
c) Prowizji;
d) Kwoty Pożyczki;
e) Kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki;
f) Odsetek za opóźnienie.


Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt


2500.00 PLN


Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*


NIE DOTYCZY


- opis towaru lub usługi:


- cena:


Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt


NIE DOTYCZY


Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*
Jeżeli
zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie


NIE DOTYCZY3. Koszty kredytu


Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany


0 % Roczna stopa oprocentowania Pożyczki („RSO") jest stała w okresie obowiązywania Umowy. Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego) poniżej aktualnej wysokości RSO pożyczki. W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych.
Informacja o zmianie RSO i jej nowa wysokość zostanie przekazana Pożyczkobiorcy na adres e-mail i na Profilu Klienta, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie, lub za pośrednictwem poczty.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów


0 %


Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach jest konieczne zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.


NIE DOTYCZY


Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*


Prowizja w kwocie 0.00 PLN i odsetki zgodnie ze wskazaną powyżej Stopą oprocentowania kredytu.


Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*


NIE DOTYCZY


Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)*


NIE DOTYCZY


Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*


Opłata rejestracyjna (w wysokości 1 grosza lub 1 złotego – w przypadku wybrania przez Pożyczkobiorcę dostępnego na stronie Pożyczkodawcy Systemu „BlueCash”) pobierana jest przez Pożyczkodawcę jednorazowo, przy rejestracji na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Rejestracja jest wymagana, aby otrzymać pierwszą pożyczkę i nie musi być powtarzana przy kolejnych pożyczkach. Niniejsza opłata podlega zwrotowi.


Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*


Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy.


Opłaty notarialne*


NIE DOTYCZY


Skutek braku płatności
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:


W przypadku braku lub opóźnienia w płatności Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (14% wartość na dzień 21.01.2016r.).4. Inne ważne informacje:


Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:


TAK


Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie


TAK


Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*


NIE DOTYCZY


Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli
kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano


Zostanie Pan/i sprawdzony/a w bazie danych:
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.(w tym w bazie pod nazwą „Konsument” prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A oraz bazie pod nazwą „Bankowy Rejestr” prowadzonej przez Związek Banków Polskich) lub/i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. lub/i ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. lub/i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i Związek Banków Polskich System "Dokumenty Zastrzeżone", a także w bazie prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie.


Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego


Ma Pan/i prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy.


Czas obowiązywania formularza*


Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia otrzymania przez adresata do dnia spłaty Pożyczki zaciągniętej w ramach Umowy.5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość


a) dane kredytodawcy


Kredytodawca/w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*


VIVUS FINANCE sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie


Adres:
(siedziba)


ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa


Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)


Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)


kontakt@vivus.pl


Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)


Adres strony internetowej:*
(informacja
ta ma charakter opcjonalny)


www.vivus.pl


Rejestr*


Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418977.


Organ nadzoru*


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


b) dane dotyczące umowy


Odstąpienie od umowy*


Ma Pan/i prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Pożyczkodawcy: Vivus Finance sp. z o.o. ul. 17 stycznia 56, 02-146 Warszawa, lub adres poczty elektronicznej kontakt@vivus.pl. Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu w przypadku zawarcia pierwszej Umowy Pożyczki kwoty Pożyczki, a w przypadku zawarcia kolejnej Umowy Pożyczki kwoty Pożyczki wraz z odsetkami umownymi na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Wysokość odsetek umownych w stosunku dziennym należnych od dnia wypłaty pożyczki do 30-ego dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi: 0,027%, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%. Skutkiem nieskorzystania z prawa odstąpienia od Umowy w powyższym terminie, jest utrata tego uprawnienia w pozostałym okresie obowiązywania Umowy oraz konieczność wywiązania się przez Panią/Pana ze zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z jej postanowieniami.


Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:


POLSKIE


Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*


W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.


Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:


NIE DOTYCZY


Język umowy/język komunikacji*


Informacje i warunki Umowy będą podawane w języku polskim. W okresie obowiązywania Umowy o pożyczkę zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.


c) dane dotyczące odwołań


Pozasądowe rozstrzyganie sporów


Ma Pan/i prawo złożyć reklamacje w sprawach dotyczących Usługi, zgodnie z Rozdziałem IX Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na Stronie Internetowej www.vivus.pl.
Pożyczkodawca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.
Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.