UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

 

zawarta w Warszawie w dniu ________________, pomiędzy:

 

„VIVUS FINANCE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418977, NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268, o kapitale zakładowym w wysokości 9.300.000 PLN, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”.

 

a,

Panem/Panią ___________________________________ (imię i nazwisko), zamieszkałym(-ą) w ___________________________________ (miasto oraz kod pocztowy), pod adresem: ___________________________________ (ulica, numer domu, numer lokalu), legitymującym się dowodem osobistym _______________________ (seria i numer), posiadającym (-ą) numer PESEL: ___________________________________, zwanym(-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”.

 

Twoje Warunki Pożyczki

 

Kwota pierwszej/aktualnej Pożyczki

Prowizja

Całkowity Koszt Pożyczki

Całkowita Kwota do Spłaty

RRSO

Okres trwania Pożyczki

Termin spłaty

Pożyczki

%

dni

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Użyte w Umowie oraz w korespondencji pomiędzy stronami Umowy określenia oznaczają:

1)        Aneks do Umowy Pożyczki Odnawialnej oznacza porozumienie zawarte pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, zawierające wyszczególnienie najważniejszych warunków Pożyczki, które w czasie obowiązywania Umowy mogą ulegać zmianie w zakresie m. in. danych stron Umowy, numeru Pożyczki, kwoty Pożyczki, Terminu Spłaty Pożyczki, Prowizji, Całkowitego Kosztu Pożyczki, Całkowitej kwoty do Spłaty i RRSO;

2)        Biura Informacji Gospodarczej oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.);

3)        Całkowity Koszt Pożyczki oznacza wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką;

4)        Dział Obsługi Klienta oznacza Departament Obsługi Klienta dostępny pod numerem +48 221 221 227; oraz adresem email: kontakt@vivus.pl

5)        Formularz Informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej w wersji elektronicznej i każdorazowo udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy lub przed zawarciem Planu Spłat na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie;

6)        Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

7)        Limit Ogólny oznacza kwotę w wysokości nieprzekraczającej 5000 zł, do wysokości której Pożyczkobiorca może uzyskać od Pożyczkodawcy środki pieniężne w ramach i na warunkach Umowy; pierwsza Pożyczka może być udzielona w kwocie nieprzekraczającej 1400 zł; Limit Ogólny jest przyznawany Pożyczkobiorcy w zależności od oceny ryzyka kredytowego dokonanej przez Pożyczkodawcę;

8)        Plan Spłat oznacza nowe porozumienie zawarte pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na wniosek Pożyczkobiorcy złożony po Terminie Spłaty Pożyczki w przedmiocie Przedłużenia okresu spłaty Pożyczki i rozłożenia na raty wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy;

9)        Pośrednik Kredytowy oznacza spółkę Intersale Services Limited z siedzibą na Gibraltarze pod adresem: Suite 3 Second Floor Icom House, 1/5 Irish Town, Gibraltar, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 110426, dokonującą czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Pożyczki Odnawialnej;

10)     Pożyczka oznacza środki pieniężne przekazywane na podstawie Umowy Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w ramach odnawialnej linii pożyczki do wysokości Limitu Ogólnego i na warunkach określonych w Umowie (pierwsza Pożyczka) i w Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej (kolejne Pożyczki) lub w Twoich Warunkach Pożyczki; w okresie trwania Pożyczki Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do uzupełniania kwoty Pożyczki w ramach Limitu Ogólnego przyznanego Pożyczkobiorcy; Pożyczkodawca ma prawo odmówić uzupełnienia kwoty Pożyczki bez podania przyczyn; Zgoda na uzupełnienie kwoty Pożyczki zależy od oceny ryzyka kredytowego dokonanej przez Pożyczkodawcę;

11)     Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy i która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

12)     Pożyczkodawca oznacza spółkę działającą pod firmą „VIVUS FINANCE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418977, NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268, o kapitale zakładowym w wysokości 9.300.000 PLN;

13)     Profil Klienta oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia pierwszego Wniosku o Pożyczkę;

14)     Prowizja oznacza koszt udzielenia Pożyczki lub uzupełnienia kwoty Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie (pierwsza Pożyczka) lub Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej (kolejne Pożyczki); przykładowe kwoty Pożyczki i obowiązujące dla nich kwoty Prowizji zawiera tabela w § 7 ust. 2 Umowy. Pożyczkodawca zachowuje prawo do udzielenia Pożyczki bez naliczenia Prowizji;

15)     Prowizja za Plan Spłat oznacza koszt, jaki obowiązany jest ponieść Pożyczkobiorca z tytułu zawarcia Planu Spłat;

16)     Prowizja za Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oznacza koszt, jaki obowiązany jest ponieść Pożyczkobiorca z tytułu Przedłużenia okresu spłaty Pożyczki;

17)     Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oznacza przedłużenie okresu spłaty udzielonej Pożyczki o dodatkowy okres z jednoczesnym zastrzeżeniem wcześniejszej zapłaty Prowizji za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na rachunek Pożyczkodawcy;

18)     Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, którego Pożyczkobiorca jest posiadaczem, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którego została dokonana opłata rejestracyjna Pożyczkobiorcy i na który, zgodnie z warunkami Umowy, Pożyczkodawca przelewa kwotę Pożyczki;

19)     Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca dokonał przelewu Pożyczki Pożyczkobiorcy i na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie (pierwsza Pożyczka) oraz w Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej i Warunkach Pożyczki (kolejna Pożyczka);

Umowa oznacza niniejszą umowę pożyczki odnawialnej, na podstawie, której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki w ramach udzielonej linii Pożyczki, na zasadach określonych w Umowie;

20)     Ustawa oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn. zm.);

21)     Strona Internetowa oznacza stronę internetową www.vivus.pl;

22)     Termin Spłaty Pożyczki oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową lub Aneksem do Umowy Pożyczki Odnawialnej i Warunkami Pożyczki;

23)     Warunki Pożyczki oznacza wyszczególnienie najważniejszych warunków Pożyczki zawierające m. in. takie informacje jak kwota Pożyczki, Prowizja, Całkowity Koszt Pożyczki, RRSO, Okres trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki;

24)     Wniosek o Pożyczkę oznacza wniosek Klienta o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony Internetowej lub telefonu do Działu Obsługi Klienta i rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający następujące dane: (a) imię i nazwisko Klienta, (b) numer PESEL Klienta, (c) seria i numer dowodu tożsamości Klienta, (d) wnioskowaną kwotę Pożyczki, (e) wnioskowany Termin Spłaty Pożyczki, (f) adres zameldowania Klienta lub (g) adres korespondencyjny Klienta, (h) numer Konta Bankowego Klienta, (i) adres e-mail (j) numer telefonu komórkowego;

25)     RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, t.j. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym.

 

§ 2

Przedmiot Umowy i czas trwania Umowy

1.        Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy odnawialnej linii pożyczki w ramach Limitu Ogólnego, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie. Umowa określa szczegółowe warunki udzielania i dokonywania wypłat Pożyczek w ramach linii pożyczki.

2.        Umowa zawiera również Warunki Pożyczki dla pierwszej wypłaty przyznanej Pożyczkobiorcy (pierwszej Pożyczki). W odniesieniu do kolejnych Pożyczek realizowanych na podstawie Umowy, Warunki Pożyczki zawarte w Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej zostaną podane Pożyczkobiorcy przed udzieleniem danej Pożyczki oraz wysłane w sposób określony w § 6 ust. 6 Umowy.

3.        W danej chwili Pożyczkobiorca może mieć udzieloną tylko jedną Pożyczkę.

4.        Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

 

§ 3
Warunki przyznawania Pożyczek

1.        Pożyczka w ramach udzielonej na podstawie Umowy odnawialnej linii pożyczki może być udzielona Pożyczkobiorcy, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:

a.        jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy w wieku od 20 do 75 lat;

b.        jest obywatelem polskim z miejscem stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c.        posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;

d.        posiada aktywny Profil Klienta na Stronie Internetowej;

e.        uzyskał pozytywną ocenę ryzyka kredytowego na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi Kredytowemu przez Pożyczkobiorcę oraz informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczej oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego;

f.         zawarł z Pożyczkodawcą Umowę;

g.        w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;

h.        spełnia inne warunki przewidziane w Umowie.

 

 

 

§ 4

Utworzenie Profilu Klienta na Stronie Internetowej

1.        Warunkiem zawarcia Umowy oraz udzielenia Pożyczki jest uprzednie utworzenie przez Pożyczkobiorcę Profilu Klienta na Stronie Internetowej i posiadanie przez Pożyczkobiorcę aktywnego Profilu Klienta.

2.        Utworzenie Profilu Klienta na Stronie Internetowej jest jednocześnie złożeniem wniosku o zawarcie Umowy oraz pierwszego Wniosku o Pożyczkę.

3.        Pożyczkobiorca powinien podać podczas tworzenia Profilu Klienta prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego w błąd oraz skutkujące doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.

4.        Profil Klienta na Stronie Internetowej może zostać utworzony również przez konsultanta z Działu Obsługi Klienta na podstawie danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy w drodze telefonicznej rozmowy.

5.        Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, po utworzeniu przez Pożyczkobiorcę Profilu Klienta na Stronie Internetowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania przelewu w kwocie 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) tytułem opłaty rejestracyjnej. W przypadku wykonania przez Pożyczkobiorcę przelewu tytułem opłaty rejestracyjnej przy wykorzystaniu dostępnego na Stronie Internetowej Systemu „BlueCash” opłata rejestracyjna wynosi 1 PLN (słownie: jeden złoty). Przelew ma być wykonany z Rachunku Bankowego, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy lub z wykorzystaniem dostępnego na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy Systemu BlueCash.

6.        W tytule przelewu kwoty opłaty rejestracyjnej, Pożyczkobiorca wpisuje tekst zgodny z komunikatem zawartym w e-mailu wysłanym do Pożyczkobiorcy po utworzeniu Profilu Klienta na Stronie Internetowej. W przypadku braku wpisania w tytule przelewu tekstu lub błędu w tekście, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo nie otrzymania wraz z otrzymanym przelewem informacji o adresie Pożyczkobiorcy (zameldowania lub korespondencji), proces rejestracyjny Pożyczkobiorcy może nie zostać zakończony.

7.        Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy opłaty rejestracyjnej, a także po zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę podczas utworzenia Profilu Klienta na Stronie Internetowej, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje Pożyczkobiorcę o wyniku dokonanej weryfikacji, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Pożyczkobiorcę podczas tworzenia Profilu Klienta.

 

§ 5
Kolejne Wnioski o Pożyczkę

1.        Po utworzeniu Profilu Klienta na Stronie Internetowej oraz po uregulowaniu wszelkich należności z tytułu Pożyczki, Pożyczkobiorca może składać kolejne Wnioski o Pożyczkę poprzez:

a.        Profil Klienta

b.        aplikację telefoniczną dokonaną osobiście dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta.

2.        W przypadku, gdy Pożyczkobiorca składa wniosek poprzez formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich pól formularza. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca składa Wniosek o Pożyczkę za pośrednictwem telefonu zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych w rozmowie z konsultantem Działu Obsługi Klienta. Rozmowy telefoniczne z Działem Obsługi Klienta są rejestrowane dla celów dowodowych.

 

§ 6
Przyznanie Pożyczki

1.        Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania pierwszej i kolejnej Pożyczki telefonicznie, wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub za pomocą komunikatu zamieszczonego na Profilu Klienta.

2.        Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca może również odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną oceną ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje o wynikach tej oceny oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, przekazuje przelewem bankowym kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

3.        Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy niezwłocznie po zawarciu Umowy i udzieleniu Pożyczki na podstawie pierwszego Wniosku o Pożyczkę przesyła na adres e-mail wskazany przez Pożyczkobiorcę następujące dokumenty:

a.        Umowę wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

b.        Formularz Informacyjny dotyczący pierwszej Pożyczki;

c.        Warunki Pożyczki.

4.        Pożyczkodawca, oprócz dokumentów określonych w ust. 3, niezwłocznie po zawarciu Umowy i udzieleniu Pożyczki na podstawie pierwszego Wniosku o Pożyczkę przesyła Pożyczkobiorcy drogą pocztową dwa egzemplarze dokumentu Umowy podpisane przez osobę umocowaną do zawarcia Umowy w imieniu Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do podpisania jednego egzemplarza doręczonego dokumentu Umowy oraz odesłania go do Pożyczkodawcy drogą pocztową. Podpisanie dokumentu Umowy przez Pożyczkobiorcę oznacza jednocześnie dodatkowe pisemne potwierdzenie poprawności danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w dokumencie Umowy.

5.        Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy niezwłocznie po akceptacji kolejnego Wniosku o Pożyczkę przesyła na adres e-mail Pożyczkobiorcy lub przekazuje za pośrednictwem Profilu Klienta:

a.        Aneks do Umowy Pożyczki Odnawialnej zawierający między innymi Warunki Pożyczki oraz

b.        Formularz Informacyjny

zawierające dane dotyczące kolejnej Pożyczki.

 

§ 7
Koszty związane z udzieleniem Pożyczki

1.        Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy łącznej kwoty wszystkich prowizji, odsetek i opłat określonych w Umowie (pierwsza Pożyczka) lub w Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej lub w Warunkach Pożyczki (kolejna Pożyczka), w tym tytułem:

a.        Prowizji za udzielenie Pożyczki,

b.        w przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki – Prowizji za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oraz

c.        w przypadku uzupełnienia kwoty Pożyczki w ramach dostępnego Limitu Ogólnego – Prowizji za uzupełnienie kwoty Pożyczki.

2.        Przykładowa kalkulacja kwoty Pożyczki, Prowizji i RRSO zamieszczona jest poniżej:


 


 


§ 8

Zasady i terminy zwrotu Pożyczki

1.        Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki.

2.        Spłaty Pożyczki wraz ze wszelkimi kosztami Pożyczki należy dokonać na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. 

3.        W tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać następujące zdanie: „Spłata pożyczki nr __” [należy wpisać nr Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę].

4.        W przypadku, gdy Termin spłaty Pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że Termin spłaty Pożyczki przypada w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.

5.        Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie zaliczana kolejno na poczet:

a.        Prowizji za Przedłużenie spłaty Pożyczki, w przypadku jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy przedłużył termin spłaty Pożyczki;

b.        Prowizji za Plan Spłat, w przypadku jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zawarł z Pożyczkobiorcą nowe porozumienie w postaci Planu Spłat;

c.        Prowizji;

d.        Kwoty Pożyczki;

e.        Kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki;

f.         Odsetek za opóźnienie.

6.        Przed upływem Terminu spłaty Pożyczki Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Terminie spłaty Pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS.

 

§ 9

Wcześniejsza spłata Pożyczki

1.        Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki.

2.        W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą.

3.        W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem spłaty Pożyczki, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4.        W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązaniach Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

 

§ 10
Opóźnienie w spłacie Pożyczki

1.        W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości czterokrotnej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego będzie polegać na jej podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek na podstawie tej podwyższonej wysokości.

2.        Zawiadomienia o istnieniu opóźnienia w spłacie Pożyczki, stanowiące wezwania do zapłaty, będą wysłane przez Pożyczkodawcę w formie pisemnej na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, lub w formie SMS i emailem. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów z tytułu wezwania go do zapłaty poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową i wiadomości SMS. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami wezwań do zapłaty przesyłanych drogą pocztową w następującej wysokości:

a.        35 PLN za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

b.        45 PLN za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty po upływie 60 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

c.        55 PLN za przesłanie trzeciego wezwania do zapłaty po upływie 90 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

3.        W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Po upływie Terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

4.        W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

5.        W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki objętej Planem Spłat, postanowienia ust. 1, 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 11

Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oraz Plan Spłat

1.       Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki przed upływem Terminu Spłaty Pożyczki. Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki bez podania przyczyn.

2.       Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, jest możliwe jedynie po wcześniejszym uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, o wysokości których był uprzednio informowany.

3.       Po uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy kwoty Prowizji za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, spłata kwoty Pożyczki określonej w Warunkach Pożyczki ulega przedłużeniu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4.       Pożyczkobiorca w tytule przelewu bankowego powinien podać numer Pożyczki i informację o Przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki zgodnie z komunikatem w wiadomości e-mail wysłanej do Pożyczkobiorcy niezwłocznie po akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku o Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki. Po otrzymaniu Prowizji za przedłużenie Pożyczki, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę SMS-em lub e-mailem o Przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki.

5.       Za dzień uiszczenia na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki uznawany będzie dzień obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy.

6.       Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki w przypadku wniosku Pożyczkobiorcy złożonego po upływie Terminu Spłaty Pożyczki może być dokonane w formie Planu Spłat, który stanowi nowe porozumienie zawarte pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą.

7.       Zmiana sposobu spłaty Pożyczki po udzieleniu zgody na zawarcie Planu Spłat uzależniona jest od uiszczenia opłaty w wysokości 20% od kwoty kapitału Pożyczki pozostałego do spłaty na dzień zawarcia Planu Spłat.


 

8.       W przypadku zawarcia Planu Spłat, Pożyczkodawca niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej  oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy Plan Spłat wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym tego Planu Spłat.

 

§ 12

Prawo odstąpienia

1.       Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

2.       Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od poszczególnej Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania Pożyczki przez Pożyczkodawcę na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

3.       Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy oraz jest dostępny na Stronie Internetowej.

4.       Pożyczkobiorca, który w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany względem Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczki, zwraca kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

§ 13

Wypowiedzenie Umowy

1.       Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w dowolnej formie.

2.       Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę za 2-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy.

3.       Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy w przypadku:

a.        niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie lub w Warunkach Pożyczki,

b.        negatywnej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy.

4.       Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych powyżej nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie, Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej lub w Warunkach Pożyczki.

 

§ 14
Reklamacje

1.       Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

2.       Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji.

 

§ 15
Postanowienia końcowe

1.       W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

2.       Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość e-mail w związku z Umową Pożyczki Odnawialnej są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne.

3.       Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość SMS mają charakter informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie woli Stron.

4.       Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji (w szczególności adres korespondencyjny lub adres zameldowania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je za pośrednictwem Profilu Klienta lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta. Pożyczkodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zaniedbaniem powyższego obowiązku przez Pożyczkobiorcę.

5.       Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, w tym do zmiany kosztów związanych z Umową, z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę należy uznać jedną z wymienionych:

a.        zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Pożyczkodawcy, w tym zmiana przepisów podatkowych lub rachunkowych wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy,

b.        zmiana wysokości, rodzaju lub formy udzielanych Pożyczek przez Pożyczkodawcę,

c.        zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń właściwych organów lub urzędów.

6.       O zmianie postanowień Umowy Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę w formie pisemnej przed datą wejścia w życie zmian do Umowy doręczając jednocześnie Pożyczkobiorcy w formie pisemnej zmienioną Umowę wraz ze wskazaniem Pożyczkobiorcy dokonanych zmian oraz daty wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie z zachowaniem najbliższego okresu wypowiedzenia Umowy liczonego od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.

7.       W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

8.       Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

9.       Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy.

10.    Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego, tj. sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy, jeżeli stroną pozwaną jest Pożyczkodawca, albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy, jeżeli to Pożyczkobiorca jest stroną pozwaną.

11.    Powództwo o ustalenie istnienia Umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy można także wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania.

12.    Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy.

13.    Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1)        Formularz odstąpienia;

2)        Tabela Opłat i Prowizji.

 

 

Pożyczkobiorca                                                                                                                  Za Pożyczkodawcę

 

 

 

_____________________________

(Czytelny podpis, imię i nazwisko)

_____________________________


Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy/Pożyczki)

 

 

 

 

VIVUS FINANCE Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56

02-146 Warszawa

Tel: +48 221 221 227

Adres e-mail: kontakt@vivus.pl

 

 

 

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:

 

PESEL:

 

Adres:

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail):

 

Telefon:

 

Nr Pożyczki:

 

 

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz § 12 Umowy niniejszym odstępuję od:

o  Umowy pożyczki numer (prosimy wpisać numer pożyczki) ……………………………………………………

(tylko, kiedy chcesz odstąpić od aktualnie udzielonej Tobie pożyczki, przy zachowaniu możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę)

o  Umowy pożyczki odnawialnej

(kiedy chcesz trwale odstąpić od Umowy pożyczki i współpracy z Vivus.pl)

 

Miejscowość, data i podpis Pożyczkobiorcy:

 

 

Niniejszy Formularz odstąpienia prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub listem na adres pocztowy:

VIVUS FINANCE sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

Załącznik nr 2 do UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

 

Tabela Opłat i Prowizji Vivus Finance sp. z o.o.

 

Lp.

Nazwa Opłaty

Wartość Opłaty

1

Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki

Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP – 16% (wartość na dzień 4.07.2013)

W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego będzie polegać na jej podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę na podstawie tej podwyższonej wysokości.

2

Opłata za zmianę sposobu spłaty Pożyczki na Plan Spłat

20% od kwoty kapitału Pożyczki pozostałego do spłaty na dzień zawarcia Planu Spłat

3

Pierwsze wezwanie do zapłaty

35 PLN

4

Drugie wezwanie do zapłaty

45 PLN

5

Trzecie wezwanie do zapłaty

55 PLN

6

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sadowych i egzekucji jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.

 

 


Załącznik nr 2 do UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

 

Wartość prowizji w % za udzielenie pożyczki oraz za przedłużenie okresu spłaty pożyczki Vivus Finance sp. z o.o.