§ 1 Ogólne informacje

 1. Program Bonusowy organizowany jest przez Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418977, nr NIP: 525-253-13-20, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł.
 2. Program Bonusowy polega na poleceniu Pożyczki tj. podaniu przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej adresu poczty elektronicznej albo numeru telefonu innej osoby, zainteresowanej Pożyczką, która następnie poda stosowne informacje w odpowiednim polu Wniosku o Pożyczkę, wypełnianego na Stronie Internetowej albo przekaże te informacje konsultantowi Biura Obsługi Klienta Vivus w trakcie wnioskowania o Pożyczkę.
 3. Vivus jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 4. Dane osobowe Pożyczkobiorców będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Vivus w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56 w celu przeprowadzenia Programu.
 5. Pożyczkobiorcy, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru.
 6. Użyte w Regulaminie wyrażenia przyjmują znaczenie nadane im przez Ramową Umowę Pożyczki lub Umowę Pożyczki Odnawialnej Vivus.pl dostępnej na Stronie Internetowej w czasie trwania Programu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

§ 2 Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Pożyczkobiorcy – oznacza to każdą osobę fizyczną, która otrzymała od Vivus Pożyczkę na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki lub Umowie Pożyczki Odnawialnej Vivus.pl;
  2. Pożyczkodawcy lub Vivus – oznacza Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 -146) przy ul. 17 Stycznia 56;
  3. Pożyczce – oznacza to środki pieniężne przekazywane przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na podstawie i na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki lub Odnawialnej Umowie Pożyczki Vivus. Obie wskazane w zdaniu poprzednim umowy podlegają pod przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.);
  4. Stronie Internetowej – oznacza to stronę internetową www.vivus.pl;
  5. Pracowniku – oznacza osobę fizyczną pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką;f) Programie – Program bonusowy opisany w niniejszym Regulaminie;
  6. Programie – Program bonusowy opisany w niniejszym Regulaminie;
  7. Nowym Kliencie – oznacza to osobę, która złożyła po raz pierwszy Wniosek o Pożyczkę oraz:
   1. wypełniając Wniosek o Pożyczkę na Stronie Internetowej poda w odpowiedniej rubryce swój adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, który jest tożsamy z adresem poczty elektronicznej albo numerem telefonu podanym przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej;
   2. składając Wniosek o Pożyczkę za pomocą Biura Obsługi Klienta Vivus poda swój adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, który jest tożsamy z adresem poczty elektronicznej albo numerem telefonu podanym przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej.

§ 3 Czas trwania programu

 1. Program trwa od dnia 25 października 2012 roku do odwołania. Data zakończenia Programu zostanie podana na Stronie Internetowej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Pożyczkobiorców w okresie trwania Programu.

§ 4 Uczestnictwo w Programie

 1. Programem zostaje objęty każdy Pożyczkobiorca, który otrzyma Pożyczkę w czasie trwania Programu.
 2. W Programie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Vivus lub innej spółki z grupy kapitałowej.
 3. Polecenie Pożyczki zostanie wysłane na adres mailowy lub smsem na numer telefonu przez Pożyczkodawcę w imieniu Pożyczkobiorcy do osoby, której adres poczty elektronicznej albo numer telefonu podał Pożyczkobiorca w Poleceniu Pożyczki zgodnie z § 1 pkt. 2 Regulaminu, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę.
 4. Nowy Klient wypełniając Wniosek o Pożyczkę na Stronie Internetowej lub składając go za pomocą Biura Obsługi Klienta Vivus, przystępuje do Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5 Zasady udzielania Bonusów

 1. Pożyczkobiorcy, który polecił pierwszą Pożyczkę Vivus Nowemu Klientowi oraz spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie, przyznawany jest Bonus, w związku z udzieleniem przez Vivus Pożyczki Nowemu Klientowi.
 2. Bonus przyznawany w ramach Programu wynosi 30,00 złotych (słownie: trzydzieści zł) za jednego Nowego Klienta. Warunkiem przyznania przez Vivus Bonusu Pożyczkobiorcy jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej przez Nowego Klienta w terminie 30 dni od daty otrzymania polecenia.
 3. Bonus przysługuje Pożyczkobiorcy, który:
  1. uzyskał uprzednio zgodę osoby, której poleca Pożyczkę Vivus na przesłanie informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms o tym, że sam wziął Pożyczkę od Vivus;
  2. polecił Pożyczkę Vivus innej osobie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
  3. nie zalega ze spłatą Pożyczki udzielonej mu na stronie www.zaplo.pl;
  4. nie zalega ze spłatą zaciągniętej przez siebie Pożyczki w Vivus;
 4. Bonus jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
 5. W przypadku, gdy Pożyczkobiorcy należny będzie więcej niż jeden Bonus, zostaną one przyznane sukcesywnie, najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym Pożyczkodawca otrzymał informację o dokonaniu polecenia Pożyczki.
 6. Pożyczkę można polecić nie więcej niż 200 (słownie: dwustu) osobom miesięcznie. Pożyczkobiorca jest uprawniony do otrzymania miesięcznie Bonusu o wartości nieprzekraczającej 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).
 7. Przekazanie Bonusu następuje na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy nie później niż w terminie 7 dni od spełnienia warunku określonego w ust. 2 tego paragrafu.
 8. Pożyczkobiorca ma prawo przypadku zamknięcia wskazanego uprzednio na Profilu Klienta Rachunku Bankowego, do podania w formie pisemnej Rachunku Bankowego do wypłaty Bonusu, nie później niż 30 dni od momentu zamknięcia dotychczasowego rachunku bankowego.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej.
 2. Biorąc udział w Programie Pożyczkobiorca akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 3. Vivus zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Pożyczkobiorców 14 dni przed ich wprowadzeniem, na Stronie Internetowej. Zmiany będą mogły być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
  1. zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS;
  2. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych;
  3. zmiany cen usług, z których Vivus korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności;
  4. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień umów zawartych pomiędzy Pożyczkobiorcą a Vivus;
  5. zmiany poziomu ryzyka kredytowego;
  6. zmiany oferty produktowej;
 4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Pożyczkobiorca powinien zakończyć działania związane z Programem.
 5. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.