Regulamin Promocji
„Do stówki trzeba dwojga”

Art. 1
[Promocja]

Promocja przeprowadzona będzie pod nazwą „Do stówki trzeba dwojga” na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

Art. 2
[Organizator]

Organizatorem Promocji „Do stówki trzeba dwojga” jest Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 56, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977, NIP 525-25-31-320, Regon 146101268, kapitał zakładowy w wysokości 40.000.000 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

Art. 3
[Definicje]

1. Bonus oznacza przyznawaną w ramach Promocji kwotę odpowiednio dla Nowego Klienta lub Pożyczkobiorcy;
2. Nowy Klient oznacza osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która została w Czasie Trwania Promocji skutecznie polecona przez Pożyczkobiorcę zgodnie z Regulaminem Bonusowym i, która w związku z poleceniem w Czasie Trwania Promocji otrzymała od Organizatora pierwszą Pożyczkę na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie Bonusowym;
3. Termin Spłaty Pożyczki oznacza dzień do upływu, którego Nowy Klient zobowiązany jest spłacić w całości kwotę udzielonej mu Pożyczki zgodnie z Umową;
4. Pożyczka oznacza środki pieniężne przekazywane Nowemu Klientowi przez Pożyczkodawcę na warunkach określonych w Umowie;
5. Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która zawarła z Organizatorem przed jak i w Czasie Trwania Promocji Umowę oraz, która poleciła skutecznie w ramach Regulaminu Bonusowego Nowego Klienta;
6. Promocja oznacza promocję dla Klientów oraz dla nowych Pożyczkobiorców prowadzoną pod nazwą „Do stówki trzeba dwojga” na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu;
7. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oznacza przedłużenie okresu spłaty udzielonej Pożyczki o dodatkowy okres, dokonane zgodnie z Umową;
8. Regulamin Bonusowy oznacza Regulamin Programu Bonusowego Organizatora dostępny na stronie internetowej https://www.vivus.pl/bonus/statue/;
9. Regulamin Promocji oznacza niniejszy regulamin;
10. Uczestnik oznacza odpowiednio nowego Pożyczkobiorcę lub Nowego Klienta, którzy spełnili warunki przewidziane w Regulaminie Promocji i przystąpił do Promocji;
11. Umowa oznacza Umowę Pożyczki Vivus.pl,
12. Wniosek o pożyczkę oznacza wniosek Nowego Klienta o udzielenie Pożyczki zgodny ze wzorem stosowanym przez Organizatora;
13. Rachunek Bankowy Nowego Klienta oznacza rachunek bankowy, który jest przypisany do Nowego Klienta podany podczas składania w Czasie Trwania Promocji Wniosku o pożyczkę, w szczególności rachunek, na który została wypłacona Pożyczka;
14. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oznacza rachunek bankowy, który jest przypisany do Pożyczkobiorcy podany podczas składania Wniosku o pożyczkę, w szczególności rachunek, na który została uprzednio wypłacona Pożyczka.

Art. 4
[Informacje o Promocji]

1. Informacja o Promocji zostanie udostępniona przez Organizatora na stronie www.vivus.pl/bonus;
2. Informacja o Promocji może być także przekazana poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail lub numer telefonu Pożyczkobiorcy, Nowego Klienta oraz poprzez zamieszczenie na fanpage Organizatora w serwisie Facebook.

Art. 5
[Uczestnicy]

1. Uczestnikami mogą być:
a) Osoby fizyczne w wieku od 20 do 78 lat posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zostały polecone przez Pożyczkobiorcę w ramach programu Bonusowego oraz które w Czasie Trwania Promocji złożyły u Organizatora Wniosek o przyznanie Pożyczki, a następnie otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu Pożyczki i zawarły z Organizatorem Umowę o pierwszą Pożyczkę,
b) Pożyczkobiorcy Organizatora, którzy w Czasie Trwania Promocji skutecznie polecili Nowego Klienta oraz spełnili warunki Promocji.
2. Promocją nie są objęte następujące osoby: zatrudnione u Organizatora na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego odbywające u Organizatora staże, praktyki absolwenckie lub przygotowanie zawodowe, a także członkowie rodzin wskazanych osób (do drugiego stopnia pokrewieństwa), Nowi Klienci oraz Pożyczkobiorcy, którzy otrzymali Pożyczkę za pośrednictwem Giro.
3. Promocje organizowane przez Organizatora w tym samym czasie nie łączą się.

Art. 6
[Warunki promocji]

1. W ramach Promocji Organizator przekaże na Rachunek Bankowy Nowego Klienta , Bonus w kwocie 40,00 (czterdzieści) złotych, pod warunkiem spełnienia przez Nowego Klienta w Czasie Trwania Promocji, następujących warunków, łącznie:
a) Nowy Klient został skutecznie polecony przez Pożyczkobiorcę w ramach Regulaminu Bonusowego;
b) Nowy Klient złoży u Organizatora Wniosek o Pożyczkę i zawrze z Organizatorem Umowę o pierwszą Pożyczkę;
c) Nowy Klient spłaci pełną kwotę zobowiązania wynikającą z zawartej Umowy w terminie wskazanym w Umowie lub dokona Przedłużenia okresu spłaty Pożyczki a następnie dokona pełnej spłaty w terminie, na jaki przedłużył Pożyczkę.
2. W przypadku łącznego spełnienia przez Nowego Klienta warunków wskazanych w ust. 1 niniejszego artykuły, Organizator wypłaci na Rachunek Bankowy Nowego Klienta kwotę 40,00 złotych. Wypłata środków nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dokonania przez Nowego Klienta spłaty całej kwoty zobowiązania wynikającego z Umowy.
3. W ramach Promocji Organizator, niezależnie od Bonusu wynikającego z Regulaminu Programu Bonusowego, przekaże na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, dodatkowy Bonus w kwocie 30,00 (trzydzieści) złotych, pod warunkiem spełnienia przez Pożyczkobiorcę w Czasie Trwania Promocji, następujących warunków, łącznie:
a) Pożyczkobiorca skutecznie poleci w ramach Regulaminu Bonusowego potencjalnego Nowego Klienta, który następnie złoży u Organizatora w Czasie Trwania Promocji Wniosek o Pożyczkę i zawarzę w tym czasie z Organizatorem Umowę.
4. W przypadku łącznego spełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków wskazanych w ust. 3 niniejszego artykuły, Organizator wypłaci na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy kwotę 30,00 złotych. Wypłata środków nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dokonania przez Nowego Klienta terminowej spłaty całej kwoty zobowiązania wynikającego z Umowy zawartej z Organizatorem.
5. Uczestnik będący Nowym Klientem może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz.
6. Uczestnik będący Pożyczkobiorcą może wziąć udział w Czasie Trwania Promocji wiele razy maksymalnie 200. Uczestnik nie może żądać zamiany Promocji na inne świadczenie.

Art. 7
[Czas trwania Promocji]

1. Promocja „Do stówki trzeba dwojga” rozpoczyna się dnia 14.11.2016 roku o godzinie [00:01] i kończy w dniu 31.12 2016 roku o godzinie [23:59:59].
2. O fakcie wzięcia udziału w Promocji decyduje data zawarcia Umowy

Art. 8
[Reklamacje i skargi dotyczące Promocji]

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Promocji.
2. Reklamacje można składać w jednej z poniżej wskazanych form:
   a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Organizatora, albo
   b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Organizatora, albo
   c) ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, albo
   d) ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika u Organizatora, albo
   e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@vivus.pl.
3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, pisemnie lub na wniosek Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
5. Zasady składania Reklamacji opisane są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym na stronie Internetowej www.vivus.pl.

Art. 9
[Postanowienia końcowe]

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014 nr 1182 z późn. zm.) informacje uzyskane od Uczestników w tym również za pośrednictwem systemu komputerowego Organizatora Promocji będą przetwarzane przez Organizatora Promocji w celu przeprowadzenia Promocji.
2. Przystąpienie do Promocji i tym samym podanie danych jest dobrowolne.
3. Każdy z biorących udział w Promocji, poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.